Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Wadium wniesione przez oferenta, które jest warunkiem przystąpienia do przetargu ogłoszonego na zbycie nieruchomości, nie winno być utożsamiane z zaliczką, a obowiązek podatkowy na gruncie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług powstaje dopiero w momencie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.

Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 20 stycznia 2011 roku o sygnaturze III SA/Wa 1115/10.

Sytuacja podatnika

Organizator publicznych przetargów na sprzedaż nieruchomości, przedstawiając stan faktyczny, podał, iż wniesienie przez oferenta określonej kwoty (wadium) determinuje przystąpienie do danego przetargu. Następnie wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte, zostaje im zwrócone, a wadium oferenta, którego ofertę przyjęto zostaje zarachowane na poczet przyszłej umowy. W przypadku uchylenia się przez niego od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, wniesione wadium przepada na rzecz organizatora przetargu. Zdaniem podatnika obowiązek podatkowy powstaje w dniu zawarcia umowy sprzedaży, czyli w momencie zaliczenia wpłaty na poczet ceny nabycia przedmiotu przetargu. W wydanej interpretacji indywidualnej Minister Finansów nie podzielił stanowiska podatnika, w konsekwencji czego sprawę skierowano do rozstrzygnięcia przez Sąd.

Wyrok Sądu Administracyjnego

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, iż obowiązek podatkowy w w/w sprawie winien być ustalony na zasadach ogólnych wynikających z art. 19 ust. 1 lub 4 ustawy o VAT i powstaje dopiero...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę