Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJU I ZA GRANICĄ , TRANSPORT

31 lipca 2012

Warunki zastosowania stawki VAT 0% do transportu towarów na terytorium kraju

162

W sytuacji, gdy przewoźnik świadczący usługę transportu towarów na terytorium kraju, stanowiącego część usługi transportu międzynarodowego, nie posiada potwierdzonego przez urząd celny dokumentu, z którego jednoznacznie wynikałby fakt wliczenia wartości usługi do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów, nie ma prawa do zastosowania w stosunku do świadczonej usługi stawki VAT 0%.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w indywidualnej interpretacji numer IPTPP2/443-192/12-2/JN z 18 maja 2012 roku.

Sytuacja podatnika

Przewoźnik kolejowy świadczy usługi transportu kolejowego towarów na terytorium kraju, również w sytuacji, gdy dana usługa transportowa stanowi część usługi transportu międzynarodowego związanego z importem towarów, tj. gdy przewóz towarów odbywa się z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Unii Europejskiej do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium kraju. Wówczas usługa transportowa świadczona jest przez Przewoźnika w ramach usługi transportu międzynarodowego na odcinku od kolejowego przejścia granicznego na granicy kraju (granica UE) i kończy w miejscu przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium kraju. Usługobiorcami usług Przewoźnika kwalifikowanych jw. są zarejestrowani w Polsce czynni podatnicy podatku od towarów i usług.

Do oceny, iż usługa transportu importowanych towarów na terytorium kraju stanowi część usługi transportu międzynarodowego uprawnia Przewoźnika zbiór dokumentów stanowiących dowód świadczenia usługi transportu międzynarodowego. Są to:

• list przewozowy (kolejowy dokument spedytorski) stosowany w komunikacji międzynarodowej, lub inny dokument z którego jednoznacznie wynika, że w wyniku przewozu z miejsca nadania do miejsca przeznaczenia nastąpiło przekroczenie granicy z państwem trzecim,

• faktura wystawiona przez Wnioskodawcę jako przewoźnika importowanego towaru za usługę transportową transportu kolejowego na terytorium kraju na odcinku od granicy kraju do miejsca przeznaczenia na terytorium kraju,

• dokument potwierdzony przez urząd celny, z którego jednoznacznie wynika fakt wliczenia wartości usługi do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów (dokument SAD).

Jednoznaczność wliczenia wartości usługi do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów, w ocenie Przewoźnika, ma miejsce wówczas, gdy wartość usługi Wnioskodawcy wyspecyfikowana jest w treści dokumentu SAD jako część składowa podstawy opodatkowania z tytułu importu transportowanych towarów.

Przewoźnik stosuje dwie zasady opodatkowania opisanych powyżej usług:

• gdy dysponuje łącznie powołanymi powyżej dowodami (w tym dokumentem SAD z wyspecyfikowaną wartością usługi transportowej wliczonej do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów), kwalifikuje usługę transportową transportu kolejowego od granicy kraju (granicy UE) do miejsca przeznaczenia na terytorium kraju jako część usługi transportu międzynarodowego towarów importowanych i w konsekwencji do opodatkowania tych usług podatkiem od towarów i usług stosuje stawkę podatku obniżoną do 0%;

• jeżeli nie dysponuje dokumentem SAD potwierdzonym przez urząd celny, albo z dokumentu SAD potwierdzonego przez urząd celny nie wynika jednoznacznie fakt wliczenia wartości usługi transportu kolejowego świadczonej przez Wnioskodawcę do podstawy opodatkowania transportowanych towarów, czyli gdy warto...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę