Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ODPOWIEDZI

25 lipca 2011

Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego

188

Czy biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego zawsze musi wybrać organ zatwierdzający to sprawozdanie? Czy np. jeżeli spółka chce zbadać „dobrowolnie” bilans i rachunek wyników, to może zlecić takie badanie biegłemu bez dokonywania wyboru?

Badanie sprawozdania finansowego kojarzone jest zwykle z badaniem dla celów zatwierdzenia

sprawozdania przez odpowiedni organ jednostki oraz podziału wyniku finansowego.

Rozdział 7 ustawy o rachunkowości (dalej: uor”) w szczegółowy sposób opisuje, które podmioty

mają obowiązek badania i ogłaszania swoich sprawozdań finansowych. I tak art. 66 ust

4 uor stanowi, iż: „Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do

wykonywania badania lub przeglądu sprawozdania finansowego dokonuje organ zatwierdzający

sprawozdanie finansowe jednostki, chyba że statut, umowa lub inne wiążące jednostkę

przepisy prawa stanowią inaczej. Zarząd jednostki nie może dokonać takiego wyboru.”

Analizując powyższy przepis można stwierdzić, iż po pierwsze podmiot do badania

uprawniony powinien być wybrany, co oznacza że należałoby przeprowadzić procedurę

zebrania ofert, a ponadto wyboru takiego dokonuje podmiot zatwierdzający sprawozdanie

finansowe (np. zgromadzenie wspólników lub rada nadzorcza).

W tym miejscu pojawia się pytanie, co w przypadku podmiotu, który nie ma obowiązku

badania? Czy taki podmiot również musi wybrać biegłego rewidenta (a dokładniej podmiot

uprawiony do badania) zgodnie z przepisami art. 66 ust 4 uor? Otóż uor nie zakazuje przeprowadzenia

badania swojego sprawozdania finansowego podmiotom, które nie spełniają

przewidzianych ustawą warunków do obowiązkowego badania. Niemniej ustawa nie znosi

obowiązku wyboru podmiotu uprawnionego w przypadku gdy nie jest wymagane badanie.

Mając na uwadze brak jednoznacznych przepisów w tym zakresie, niektórzy biegli rewidenci

(w tym autor...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę