Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

DOSTAWA TOWARÓW W KRAJU , BUDOWNICTWO

27 listopada 2012

Wycofanie budynku z działalności gospodarczej na cele osobiste a obowiązek w VAT

149

Przekazanie budynku przez Wnioskodawcę na cele osobiste będzie korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług oraz nie wystąpi obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego w związku z jego modernizacją.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 20 września 2012 roku nr ITPP2/443-828/12/RS.

Sytuacja podatnika

Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w okresie od marca 1996 r. do czerwca 1999 r. poniósł wydatki na budowę budynku usługowo-handlowo-mieszkalnego. Podatek od towarów i usług od poniesionych wydatków został odliczony w latach 1996-1999. W związku z brakiem możliwości wykorzystania budynku w prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca przeznaczył go na wynajem. Część mieszkalna została wynajęta w 2000 r., natomiast część usługowo-handlowa w 1998 r. Wartość początkowa budynku przekroczyła kwotę 15.000,00 zł, natomiast nakłady na jego modernizację nie przekroczyły powyższej kwoty. Podatek naliczony od tych wydatków został odliczony. W bieżącym roku Wnioskodawca zamierza wycofać budynek z działalności gospodarczej i przeznaczyć na własne potrzeby.

W związku z powyższym Wnioskodawca zwrócił się do organu podatkowego z zapytaniem, czy przekazanie ww. budynku będzie korzystało ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług oraz czy wystąpi konieczność dokonania korekty podatku naliczonego.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Z treści art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że czynność przekazania towarów na cele osobiste podatnika jest zrównana z odpłatną dostawą towarów, gdy podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy ich nabyciu. W przeciwnej sytuacji, czynność ta nie jest traktowana jako odpłatna dostawa i tym samym nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem.

Natomiast na podstawie regulacji zawartej w art. 43 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

  • dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

  • pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Jednocześnie art. 2 pkt 14 ww. ustawy mówi, iż przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

  • wybudowaniu lub

  • ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30 % wartości początkowej.

Natomiast w myśl art. 91 ust. 2 ww. ustawy, w przypadku towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nabywcy, z...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę