Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALICZONY , OŚWIATA I KULTURA

2 lipca 2012

Wydawnictwo uniwersyteckie a prawo do odliczenia VAT

166

Wyższa uczelnia wydaje książki naukowe, które w większości sprzedaje ze stawką VAT 5%, a częściowo przeznacza na inne cele (np. umieszcza w akademickiej bibliotece, pozostawia do dyspozycji pracownikom naukowym na potrzeby pracy naukowej i dydaktycznej). Czy uczelnia ma prawo do odliczenia w pełnej wysokości podatku od towarów i usług z faktur zakupowych związanych z wydaniem tych książek?

ODPOWIEDŹ

Uczelnia ma prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego wyłącznie z opodatkowana dostawą wydawanych książek naukowych.

UZASADNIENIE

W myśl ogólnej zasady, zapisanej w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zarejestrowani czynni podatnicy podatku od towarów i usług uprawnieni są do obniżania podatku należnego o podatek naliczony przy dokonywaniu zakupów związanych z czynnościami opodatkowanymi VAT. Zatem, aby ocenić, czy uczelnia ma prawo do odliczenia podatku od towarów i usług z faktur zakupowych związanych z wydaniem książek, należy określić czy dostawa lub przekazanie wydawnictw będzie czynnością opodatkowaną.

Na mocy art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku m.in. usługi świadczone przez uczelnie, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. Z kolei w myśl §13 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku usługi w zakresie kształcenia, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ww. ustawy, świadczone przezuczelnie oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

W myśl art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym podstawowymi zadaniami uczelni, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, są:

• kształcenie studentów w celu ich przygotowania do pracy zawodowej;

• wychowywanie studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, za umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka;

• prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych;

• kształcenie i promowanie kadr naukowych;

• upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, kultury narodowej i techniki, w tym poprzez groma dzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych i informacyjnych;

• kształcenie w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy;

• stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów;

• działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych.

Jak wskazał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dwóch wyrokach w sprawie C-287/00 i C-434/05, świadczenie usług ściśle związanych z czynnościami głównymi może korzystać ze zwolnienia tylko wówczas jeśli są konieczne do dokonywania transakcji podlegającychzwolnieniu. Inaczej mówiąc świadczenie usług musiałoby mieć taki charakter lub taką jakość, że bez odwołania się do tych usług nie byłoby gwarancji, iż nauczanie świadczone przez uczelnie miałoby...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę