Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NIERUCHOMOŚCI , ZAKRES OPODATKOWANIA (art. 5-14)

10 października 2012

Wynagrodzenie za zawarcie umowy najmu a prawo do odliczenia podatku VAT

172

Spółka będzie miała prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktury dokumentującej otrzymane wynagrodzenie za zawarcie umowy najmu i przyjęcie warunków najmu, bowiem nabyta usługa będzie wykorzystana przez Spółkę do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług związanych ze świadczeniem usług najmu powierzchni znajdujących się w galerii handlowej.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 6 września 2012 roku nr IPPP2/443-731/12-2/MM.

Sytuacja podatnika

Spółka prowadzi działalność opodatkowaną podatkiem VAT, polegającą na wynajmie powierzchni komercyjnych. W celu zachęcenia potencjalnych najemców do zawarcia umowy najmu Spółka zamierza oferować im wypłatę określonej kwoty pieniężnej. Kwota ta należna będzie najemcy za sam fakt przystąpienia do zawarcia długoterminowej umowy najmu i zgodę na zaproponowane przez Spółkę warunki wynajmu. Co do zasady raz wypłacona najemcy zachęta pieniężna nie będzie musiała być przez niego zwrócona nawet w przypadku wcześniejszego rozwiązania stosunku najmu (z winy najemcy lub niezależnie od jego winy). W przypadku rozwiązania lub wypowiedzenia umowy najmu może natomiast mieć miejsce sytuacja, gdy najemca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Spółki kary umownej. Kara ta może być określona z góry jako konkretna stała kwota pieniężna lub być skorelowana z wysokością pierwotnie wypłaconej najemcy zachęty pieniężnej.

W związku z powyższym Spółka zwróciła się do organu podatkowego z zapytaniem, czy wypłacona najemcom zachęta pieniężna za zawarcie umowy najmu stanowi odpłatność za usługę i podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, a w związku tym, czy Spółka ma prawo do odliczenia tego podatku od swojego podatku należnego.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Mając na uwadze ogólne reguły konstrukcyjne systemu VAT organ podatkowy wskazał, iż usługa jest takim świadczeniem, w przypadku którego istnieje bezpośredni konsument oraz beneficjent świadczenia odnoszący z niego korzyść. Ponadto świadczenie jest opodatkowane, jeżeli jest odpłatne, czyli odbywa się za wynagrodzeniem. Przy czym musi istnieć związek pomiędzy świadczeniem a otrzymanym wynagrodzeniem, tj. ze stosunku prawnego musi wynikać korzyść otrzymującego świadczenie i związane z tą korzyścią wynagrodzenie.

Otrzymane wynagrodzenie za świadczenie wzajemne jest ceną sprzedaży. W odniesieniu do art. 29 ust. 1 ustawy o VAT stanowi więc kwotę należną od nabywcy z tytułu świadczenia, która to kwota pomniejszona o kwotę należnego podatku stanowi obrót opodatkowany na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.

W...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę