Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY

1 stycznia 2013

Wynajem budynku jednostce organizacyjnej a prawo do odliczenia podatku

140

Gmina wynajmuje na podstawie umowy swojej jednostce organizacyjnej budynek, wystawiając comiesięczne faktury VAT. Stała ryczałtowa opłata jaką ponosi jednostka obejmuje wszystkie koszty związane z bieżącą eksploatacją budynku, tj. energia elektryczna, olej opałowy oraz koszty wszelkich napraw i remontów. Koszty te jednak ponoszone są przez Gminę. Czy Gmina dokonując sprzedaży opodatkowanej (wynajem) może odliczyć podatek od wszystkich kosztów ponoszonych przez nią na utrzymanie obiektu? Zaznaczam, że głównym dochodem jednostki są środki otrzymywane z Gminy.

ODPOWIEDŹ

Gmina może odliczyć podatek od wszystkich kosztów ponoszonych na utrzymanie obiektu tylko w sytuacji, gdy budynek ten jest w całości wykorzystywany w działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług.

UZASADNIENIE

Jeżeli Gmina prowadzi działalność gospodarczą (np. wynajem), ma status podatnika podatku od towarów i usług zgodnie z przepisami art.15 ust.1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie bowiem z art.15 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnikami podatku od towarów i usług są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust.2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. W myśl art.15 ust.6 ustawy o VAT nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają jednostki samorządu terytorialnego z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Opisane powyżej wyłączenie z kategorii podatników nie ma zastosowania w Państwa przypadku, ponieważ wynajem budynku stanowi czynność będącą przedmiotem umowy cywilnoprawnej. Zatem w przedmiotowej transakcji są Państwo podatnikami podatku VAT i obowiązują Państwa zasady ustalone przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

Z tego samego powodu opisana przez Państwa czynność nie może korzystać ze zwolnienia od podatku na mocy §13 ust.1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż przepis ten zwalnia od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Zgodnie z art.86 ust.1 i ust.2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach o...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę