Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Mam nieprzekazaną, zaległą z zeszłego roku kwotę na FŚS. Jak powinnam to „wyprostować”, najpierw uregulować poprzedni stan a dopiero przekazać za bieżący rok?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (UZFŚS), Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych. Odpisy na Fundusz obciążają koszty działalności pracodawcy. Równowartość dokonanych odpisów i zwiększeń na dany rok kalendarzowy pracodawca przekazuje na rachunek bankowy Funduszu w terminie do dnia 30 września tego roku, z tym że w terminie do dnia 31 maja tego roku przekazuje kwotę stanowiącą co najmniej 75% równowartości odpisów (Art. 5-6 UZFŚS).

Często bywa tak, że kwota środków przekazanych w danym roku kalendarzowym na wyodrębniony rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jest mniejsza niż wynika to z naliczonego i zaksięgowanego w koszty odpisu rocznego. Z art. 16 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika, że nie stanowią kosztów uzyskania przychodów te kwoty odpisów i zwiększenia, które w rozumieniu UZFŚS obciążają koszty działalności pracodawcy, jeżeli środki pieniężne stanowiące równowartość tych odpisów i zwiększeń nie zostały wpłacone na rachunek Funduszu.

Kwota zaległych wpłat na rachunek Funduszu nie przepada i powinna być uregulowana w roku następnym. Uregulowanie płatności powoduje aktywowanie kosztów w podatku dochodowym roku następnego. Oznacza to, że podatnik powinien statystycznie (pozaewidencyjnie) do kosztów następnego roku podatkowego dodać wartość opłaconego odpisu z roku poprzedniego.

Odnośnie przekazywania środków pieniężnych na wyodrębniony rachunek Funduszu wypowiedziało się Ministerstwo Finansów w piśmie PB3-1416/722-186/WK/2000 z dnia 17 maja 2000 roku, gdzie wyraziło pogląd, że tworzenie Funduszu (naliczanie odpisu podstawowego oraz przekazanie równowartości środków pieniężnych z tego tytułu na odrębny rachunek bankowy) dotyczy danego roku kalendarzowego. Jeżeli jednak w danym roku kalendarzowym z przyczyn ekonomicznych nastąpiło jedynie zaksięgowanie odpisu podstawowego na Fundusz bez równoczesnego przekazania środków na odrębny rachunek bankowy w określonych terminach - zdaniem Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej - pracodawca pozostaje dłużnikiem Funduszu i powinien powstałe wobec tego Funduszu zobowiązanie wypełnić w najbliższym możliwym terminie.

Należy mieć również na uwadze art. 12a UZFŚS, któ...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę