Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Podstawowym uprawnieniem każdego podatnika podatku od towarów i usług jest możliwość odliczenia naliczonego podatku VAT z faktur dokumentujących zakup towarów bądź usług w zakresie, w jakim te towary bądź usługi służą wykonywanym przez niego czynnościom opodatkowanym. Z tego prawa może skorzystać także gmina w odniesieniu do tych czynności, z tytułu wykonywania których jest uznawana za podatnika VAT.

1. Gmina jako podatnik VAT

Zgodnie z 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej – ustawa o VAT), nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, jednak z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Ta regulacja jest zgodna z art. 13 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE (wcześniej - art. 4 ust. 5 akapit pierwszy Szóstej Dyrektywy) w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Ten przepis Dyrektywy stanowi, że krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują i transakcjami, które zawierają jako władze publiczne, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub inne płatności w związku z taką działalnością lub transakcjami, z zastrzeżeniem jednak, że gdyby traktowanie tych organów w zakresie określonych czynności lub transakcji jako niebędących podatnikami naruszało znacząco zasady konkurencji, to należy w zakresie tych czynności lub transakcji uznawać te organy za podatników VAT. Dyrektywa nakazuje również uznawać te organy za podatników w każdym przypadku z tytułu działalności wymienionej w załączniku nr 1 do niej, chyba że niewielka skala tej działalności sprawia, że może ona zostać pominięta.

W ustawie o VAT brak jest jednak definicji pojęcia zarówno organu władzy publicznej, jak i urzędów obsługujących te organy. Następuje tu jedynie odwołanie się do odrębnych przepisów nakładających na te organy obowiązek realizacji zadań o charakterze publicznym. Znaczenie pojęcia władzy publicznej wyjaśnił Trybunał Konstytucyjny w wyroku 4 grudnia 2001 roku (sygn. akt SK 18/00), stwierdzając że „(…) pojęcie „władzy publicznej” w rozumieniu art. 77 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej obejmuje wszystkie władze w sensie konstytucyjnym – ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Jed...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź