Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU , ODLICZENIE I ZWROT PODATKU VAT. ODLICZANIE CZĘŚCIOWE (art. 86-95)

2 stycznia 2012

Zawiniony niedobór a prawo do odliczenia VAT

175

Podatnik nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w cenie surowców służących do wyprodukowania towarów, których niedobór uznano za zawiniony.

Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku o sygnaturze I FSK 1123/10 z 19 lipca 2011 roku.

Sytuacja podatnika

Spółka zajmująca się produkcją i sprzedażą wyrobów chemii budowlanej nabyła surowce w celu ich wykorzystania do czynności opodatkowanych i dokonała obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w ich cenie. W wyniku okresowej weryfikacji zgodności magazynowego stanu towarów handlowych ze stanem księgowym, został ujawniony zawiniony niedobór towarów. Spowodowało to ujęcie niedoboru w księgach jako koszt niestanowiący kosztu uzyskania przychodu. W tej sytuacji podatnik dokonał korekty deklaracji VAT-7 w części podatku, który został zawarty w cenach surowców użytych do wyprodukowania towarów, których niedobór uznano za zawiniony.

W związku z powyższym Spółka zwróciła się do organu podatkowego z zapytaniem czy opisanej sytuacji prawidłowo dokonała korekty, czy też pomimo stwierdzenia niedoboru przysługiwało jej prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w cenie nabytych surowców.

W indywidualnej interpretacji Minister Finansów wskazał na konieczność korekty podatku naliczonego przypadającego na tę część surowców, która została zawarta w cenach surowców użytych do wyprodukowania towarów, których niedobór uznano za zawiniony.

Organ podatkowy powołał się na wyrok w sprawie C-37/95 pomiędzy Państwem Belgijskim a Ghent Coal Terminal NV, z którego wnioskując wywiódł, że w przypadku, gdy z przyczyn od podatnika zależnych, w tym przypadku w wyniku niedoborów zawinionych (manka), nie dochodzi do wykorzystania nabytych towarów do działalności opodatkowanej, prawo podatnika do odliczenia zostaje utracone. W takiej sytuacji, zdaniem organu, odliczona kwota podatku z tytułu nabycia towarów, które ostatecznie nie zostały wykorzystane do działalności opodatkowanej winna być skorygowana.

Przytoczona powyżej interpretacja organu podatkowego została uchylona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, w wyniku czego została wniesiona skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę