Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ROZLICZENIA VAT

2 stycznia 2012

Zmiana limitu obrotów a prawo do zwolnienia podmiotowego w VAT

170

Prowadzę działalność gospodarczą od 2005 roku. Ze względu na charakter działalności byłem podmiotowo zwolniony z VAT (do limitu określonego w ustawie). W grudniu 2010 roku przekroczyłem obowiązujący na ten rok limit w wysokości 100 000 zł, jednak nie przekroczył on 150 000 zł. Pomimo przekroczenia limitu obrotów obowiązującego w 2010 roku nie złożyłem formularza rejestracyjnego VAT-R ani nie składałem deklaracji VAT. Charakter mojej działalności nie zmienił się - nie wykonywałem czynności opodatkowanych, nie wystawiałem też faktur VAT ani nie korzystałem z możliwości odliczania VAT naliczonego przysługującego podatnikowi VAT czynnemu. Mój obrót za 2011 rok wyniósł około 130 000 zł. Czy w takich okolicznościach pomimo braku pisemnego zawiadomienia właściwego organu podatkowego w terminie do 15 stycznia 2011 roku o zamiarze dalszego korzystania ze zwolnienia z VAT mogę nadal korzystać z tego zwolnienia?

ODPOWIEDŹ

Tak, pomimo niezłożenia pisemnego zawiadomienia do właściwego organu podatkowego w terminie do 15 stycznia 2011 roku o zamiarze dalszego korzystania ze zwolnienia z VAT, może Pan nadal korzystać z tego zwolnienia, chociaż przekroczył Pan w grudniu 2010 roku limit na ten rok uprawniający do zwolnienia z VAT (w wysokości 100.000 zł). Korzystanie z tego zwolnienia Przez Pana jest możliwe ze względu na nieprzekroczenie obrotu w wysokości 150.000 zł (limit obowiązujący w 2011 roku) i zachowywanie się jak podatnik VAT zwolniony, o ile oczywiście nie wykonał Pan żadnej czynności wyłączającej Pana ze zwolnienia na podstawie art. 113 ust. 13 ustawy o VAT oraz nie złożył Pan deklaracji VAT za jakikolwiek okres rozliczeniowy od 1 stycznia 2011 roku.

UZASADNIENIE

Zasady korzystania ze zwolnienia podmiotowego w podatku od towarów i usług określa art. 113 ustawy o VAT. Mogą z niego korzystać podatnicy, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła określonego przepisami limitu i którzy nie wykonują czynności określonych w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT (wyłączających z tego zwolnienia bez względu na wysokość obrotów). Chodzi tu o następujące czynności:

  • import towarów i usług,

  • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów,

  • dostawa towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca,

  • dostawa wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali,

  • dostawa towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0) i wyrobów tytoniowych w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym,

  • dostawa nowych środków transportu,

  • dostawa terenów budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowę,

  • świadczenie usług prawniczych,

  • świadczenie usług w zakresie doradztwa,

  • świadczenie usług jubilerskich

W przypadku wykonywania powyższych czynności podatnik od samego początku, czyli od wykonania pierwszej z nich obowiązany jest dokonać rejestracji we właściwym urzędzie skarbowym jako podatnik VAT czynny. Należy dodać, że ze zwolnienia podmiotowego nie mogą również korzystać podatnicy niemający siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium kraju.

Przekroczenie limitu obrotów skutkuje utratą prawa do zwolnienia z momentem przekroczenia kwoty limitu. W tym momencie powstaje obowiązek podatkowy, a opodatkowaniu podatkiem VAT podlega nadwyżka obrotów ponad limit. Tacy podatnicy mają obowiązek złożenia zgłoszenia rejestracyjnego dla celów VAT i zarejestrowania się jako podatnicy VAT czynni. Podatnicy korzystający ze zwolnienia podmiotowego mogą (ale nie muszą) złożyć zgłoszenie rejestracyjne. Jeśli zdecydują się złożyć takie zgłoszenie, to są rejestrowani jako podatnicy VAT zwolnieni.

Ustawodawca umożliwił jednak podatnikowi, który utracił prawo do zwolnienia bądź z niego zrezygnował ponowne skorzystanie ze zwolnienia. Nie może jednak stać się to wcześniej, niż po upływie roku licząc od końca roku, w którym nastąpiła rezygnacja ze zwolnienia bądź utrata prawa do niego. Należy podkreślić, że do zwolnienia od opodatkowania podatkiem VAT można powrócić wyłącznie od początku danego roku podatkowego, tj. od 1 stycznia. Nie jest więc możliwy wybór zwolnienia od dowolnego miesiąca w danym roku podatkowym.

Ustawą nowelizacyjną z 2 grudnia 2009 roku wprowadzono do ustawy o VAT zmiany w zakresie limitu obrotu uprawniającego do korzystania ze zwolnienia w tym podatku. Limit ten wzrastał stopniowo – z10 000 euro w 2009 roku (po przeliczeniu – 50 000 zł), poprzez 20 000 euro (po przeliczeniu – 100 000 zł) w 2010 roku, docelowo do 30 000 euro (po przeliczeniu – 150 000 zł, począwszy od 2011 roku).

W związku ze wzrostem limitu zwolnienia ustawodawca umożliwił dalsze korzystanie z niego osobom, których obroty przekroczyły wartość „starego” limitu, ale nie przekroczyły „nowego”. Osoby takie mogą nadal korzystać ze zwolnienia, pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego w terminie do dnia 15 stycznia 2011 roku (w przypadku przekroczenia limitu obowiązującego w 2010 roku, ale nieprzekroczenia limitu obowiązującego w 2011 roku). Należy podkreślić, że pomimo tego, iż zawiadomienie o skorzystaniu ze zwolnienia musiało być złożone do 15 stycznia 2011 roku, to zwolnienie w przypadku dokonania przez podatnika takiego wyboru miało zastosowanie od 1 stycznia 2011 roku.

Opisane powyżej zasady mają więc zastosowanie do podatników, którzy kontynuowali działalność w 2010 r...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę