Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALICZONY , GMINY I POWIATY , BUDOWNICTWO , ODLICZENIE I ZWROT PODATKU VAT. ODLICZANIE CZĘŚCIOWE (art. 86-95)

31 maja 2012

Zmiana przeznaczenia środka trwałego a korekta podatku naliczonego

199

Gmina będzie mogła dokonać korekty podatku naliczonego związanego z budową sieci wodociągowej w wysokości 1/10 kwoty podatku naliczonego za każdy rok, w którym nieruchomość ta będzie wykorzystana do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, licząc do końca 10-letniego okresu korekty.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 23 marca 2012 roku, nr IPTPP2/443-817/11-6/KW

Sytuacja podatnika

Gmina, czynny, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług, na podstawie umowy cywilnoprawnej z przedsiębiorcą wyłonionym w trybie ustawy o zamówieniach publicznych, realizowała inwestycję budowy sieci wodociągowej.

Wykonawca obciążył Gminę za wykonane roboty budowlane m. in. podatkiem VAT. Faktury VAT dokumentujące poniesione wydatki wystawiane były na Gminę posługującą się numerem NIP Urzędu Miejskiego, ponieważ do dnia 30 września 2008 roku Urząd Miejski był zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT (gmina jest czynnym podatnikiem VAT od 1 października 2008 roku). Ostatnia faktura dokumentująca przedmiotową inwestycję została wystawiona 17 stycznia 2008 roku.

Zrealizowana inwestycja należała do zadań własnych gminy wymienionych w art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym. Zakupy towarów i usług dokonane w ramach inwestycji nie były wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, gdyż środek po zakończeniu robót został nieodpłatnie przekazany do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (podmiot działający w formie zakładu budżetowego), który zarządzał tą siecią wodociągową i osiągał dochody z tytułu dostawy wody dla mieszkańców wsi.

Z dniem 1 stycznia 2012 roku Zakład został zlikwidowany, a jego majątek (w tym sieć wodociągową) przejęła Gmina. Od 1 stycznia 2012 roku usługi w zakresie zaopatrzenia w wodę wykonuje Urząd Miejski w imieniu Gminy. Usługi dostarczania wody z wykorzystaniem przedmiotowej sieci wodociągowej są wykonywane odpłatnie na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych z odbiorcami wody.

Sieć wodociągowa jest zaliczona do środków trwałych podlegających amortyzacji. Wartość wybudowanej sieci przekracza kwotę 15.000 zł. Symbol PKOB dla wybudowanej sieci - 2222, ponadto w ramach inwestycji wybudowana została stacja wodociągowa (PKOB - 2212).

W związku z powyższym Gmina zwróciła się do organu podatkowego z zapytaniem, czy przysługuje jej prawo do odliczenia podatku VAT z otrzymanych faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z wykonaniem inwestycji sieci wodociągowej.

Odpowiedź Dyrektora Izby S...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę