Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , OŚWIATA I KULTURA , AKTUALNOŚCI , WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA (art. 41-85)

12 września 2012

Zwolnienie od VAT usług szkoleń niezawodowych świadczonych przez Uczelnię

194

Prowadzone przez uczelnię szkolenia umożliwiające zdobycie licencji o charakterze niezawodowym w zakresie pilot samolotowy turystyczny PPL(A) korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w indywidualnej interpretacji numer IP IPTPP1/443-247/12-2/AK z 20 czerwca 2012 roku.

 

Sytuacja podatnika

Do organu podatkowego zwróciła się uczelnia publiczna, która umożliwia studentom nieodpłatny dostęp do elitarnego wykształcenia, jakim jest zdobycie licencji lotniczych w lotnictwie cywilnym. Celem szkolenia lotniczego jest uzyskanie przez studentów PWSZ licencji zawodowej CPL(A) oraz CPL(H). Jednostką organizacyjną Uczelni odpowiadającą za organizację i prowadzenie szkoleń lotniczych teoretycznych i praktycznych jest Ośrodek Kształcenia Lotniczego FTO PWSZ. Kwalifikacja na powyższe szkolenie jest dokonywana w oparciu o opisane w regulaminie kryteria. Dodatkowo punktowanym kryterium oceny podczas kwalifikacji jest posiadanie przez kandydata licencji pilota samolotowego turystycznego PPL(A).

Możliwość zdobycia wskazanej licencji turystycznej daje Ośrodek Kształcenia Lotniczego FTO PWSZ, który na podstawie posiadanego certyfikatu, prowadzi szkolenie do licencji turystycznej zarówno teoretyczne jak i praktyczne. Z uwagi na fakt, iż szkolenie PPL(A) nie jest wpisane do programu nie może być finansowane ze środków Ministerstwa Infrastruktury, studenci sami pokrywają koszty jego realizacji. Choć szkolenie do licencji turystycznej nie jest objęte programem szkolenia, to wpisuje się w jego całość stanowiąc podstawę do jego kolejnych etapów. Według Uczelni, szkolenia dla uzyskania licencji PPL(A) nie można sklasyfikować jako szkolenia o charakterze zawodowym, ponieważ osoba legitymująca się taką licencją nie jest uprawniona do wykonywania lotów o charakterze zarobkowym, licencja turystyczna uprawnia tylko do nieodpłatnego wykonywania lotów. Nie wyklucza to jednak możliwości wykorzystywania takich uprawnień w pracy zawodowej podobnie jak to ma miejsce przy uzyskaniu prawa jazdy kategorii B, które nie jest uprawnieniem zawodowym, ale jest często nieodzowne dla wykonywania pracy.

Uczelnia nie posiada akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty na świadczenie przedmiotowych usług, nie jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.

W związku z powyższym, Uczelnia zwróciła się do organu podatkowego z zapytaniem, czy prowadzone przez nią szkolenia umożliwiające zdobycie licencji o charakterze niezawodowym w zakresie pilot samolotowy turystyczny PPL(A) podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług.

 

Decyzja Dyrektora Izby Skarbowej

Zgodnie z treścią §13 ust.1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku usługi w zakresie kształcenia, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, świadczone przez uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. Zgodnie z §13 ust. 8 ww. rozporządzenia, zwolnienie, o którym mowa powyżej, stosuje się do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi dokonywanych przez podmioty świadczące usługę podstawową. Zgodnie z §13 ust.9 rozporządzenia, powyższe zwolnienie stosuje się do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, pod warunkiem, że:

1) są one niezbędne do wykonania usług...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę