Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

IMPORT TOWARÓW

2 listopada 2011

Zwolnienie z VAT importu towarów dostarczanych z Ukrainy do Niemiec

243

Nasza spółka jest podatnikiem VAT zarejestrowanym dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, zajmującym się sprzedażą surowca drzewnego sprowadzanego z Ukrainy. Obecnie zamierzamy zawrzeć umowę na dostawę tego surowca do Niemiec, na rzecz kontrahenta, który jest podatnikiem VAT-UE na terytorium tego kraju. Czy import towarów będzie podlegał opodatkowaniu VAT w Polsce, jeżeli odprawa będzie dokonana na granicy polsko – ukraińskej?

ODPOWIEDŹ

Tak, import surowca z Ukrainy będzie podlegał opodatkowaniu VAT w Polsce. Jednak po spełnieniu określonych warunków, będzie korzystał ze zwolnienia w podatku od towarów i usług.

UZASADNIENIE

Zgodnie w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu tym podatkiem podlega import towarów. Art.2 pkt 7 ustawy definiuje import towarów jako przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju. Jeżeli dokonujecie Państwo odprawy celnej na terytorium Polski, to w myśl art.17 ust.1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, stajecie się Państwo podatnikiem VAT w stosunku do tej czynności.

W §14 rozporządzenia z dnia 4 kwietnia 2011 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług Minister Finansów przewidział jednak zwolnienie od podatku importu towarów w przypadku gdy miejscem przeznaczenia tych towarów jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju i wywóz z terytorium kraju tych towarów nastąpi w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Powyższy przepis jest wynikiem implementacji do krajowego systemu prawnego art. 143 lit. d Dyrektywy 2006/112/ WE, gdzie zwolniony z opodatkowania VAT jest import towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium trzeciego lub państwa trzeciego do państwa członkowskiego innego niż państwo członkowskie zakończenia wysyłki lub transport towarów, w przypadku gdy dostawa tych towarów, dokonana przez importera zobowiązanego do zapłaty VAT w związku z importem towarów, jest zwolniona zgodnie z artykułem 138, tj. z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

Zgodnie z §14 ust.2, 3 i 4 rozporządzenia wykonawczego do ustawy o VAT, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się, pod warunkiem że importer, który dokonuje wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, jest podatnikiem zarejestrowanym jako podatnik VAT UE i w momencie importu podał swój ważny numer identyfikacji podatkowej, o którym mowa w art. 97 ust. 10 ustawy, przyznany mu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz:

1) przedstawił dowód wskazujący, że importowane towary przeznaczone są do transportu lub wysyłki z terytorium kraju na terytorium innego państwa członkowskiego; 

2) podał ważny numer identyfikacyjny VAT:

a) przyznany mu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych w państwie członkows...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę