Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU , BUDOWNICTWO , WAŻNE TEMATY

2 stycznia 2012

Zwrot VAT od materiałów budowlanych – pytania i odpowiedzi

199

Opracowanie na podstawie najczęstszych pytań dotyczących zwrotu VAT od materiałów budowlanych.

Na jakiej podstawie przysługuje zwrot VAT za zakup materiałów budowlanych?

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (dalej: „ustawa”), osoba fizyczna ma prawo do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych (dalej: „zwrot podatku VAT”) w związku z:

1) budową budynku mieszkalnego;

2) nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny spełniający wymagania określone w odrębnych przepisach;

3) remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.

Od czego i na jakiej podstawie przysługuje zwrot VAT?

Zwrot, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wydatków poniesionych i udokumentowanych fakturami wystawionymi od dnia 1 maja 2004 r. Zwrot dotyczy wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT ze stawką podstawową.

Komu przysługuje zwrot VAT?

Prawo do zwrotu podatku VAT przysługuje pod warunkiem, że osoba fizyczna lub jej małżonek nie dokonywali czynności, których dotyczy przedmiot zwrotu podatku VAT (np. budowa budynku mieszkalnego) jako podatnicy podatku od towarów i usług, w celu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem (jeśli podatnik prowadził działalność deweloperską lub budowlano remontową).

Ponadto prawo do zwrotu, przysługuje, pod warunkiem, że osoba fizyczna posiada:

1) prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane albo tytuł prawny do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w przypadku inwestycji określonej w ustawie;

2) pozwolenie na budowę w przypadku inwestycji, dla której zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane wymagane jest takie pozwolenie.

W przypadku osoby fizycznej pozostającej w związku małżeńskim w dniu poniesienia wydatków, kwota zwrotu, dotyczy łącznie obojga małżonków. Ponadto jeżeli:

1) przed zawarciem związku małżeńskiego, osoba fizyczna otrzymała kwotę zwrotu, to kwotę zwrotu obliczoną zgodnie z przyjętymi zasadami ogólnymi, pomniejsza się o kwoty uprzednio otrzymane;

2) w czasie trwania związku małżeńskiego lub do momentu orzeczenia przez sąd separacji, osoba fizyczna otrzymała kwotę zwrotu, a następnie związek małżeński ustał lub sąd orzekł separację, przysługującą jej kwotę zwrotu pomniejsza się o 50% kwoty uprzednio otrzymanej, jeżeli składany był wspólny wniosek małżonków, lub o kwotę otrzymanego zwrotu, jeżeli składany był odrębny wniosek.

Czy są jakieś ograniczenia w zakresie zwrotu podatku VAT?

Kwota zwrotu podatku VAT jest limitowana. I tak, kwota zwrotu jest co do zasady równa, 68,18% kwoty podatku VAT wynikającej z faktur (dla stawki 22%), nie więcej jednak niż 12,295% kwoty stanowiącej iloczyn:

1) 70 m2 powierzchni użytkowej i ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, przyjmowanej na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu, w przypadku inwestycji związanych z wydatkami, wymagających pozwolenia na budowę;

2) 30 m2 powierzchni użytkowej i ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, przyjmowanej na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu, w przypadku inwestycji związanych z wydatkami, niewymagających pozwolenia na budowę.

UWAGA: W przypadku, gdy stawka wynikająca z faktury jest wyższa niż 22% powyższe procentowe limity wyniosą odpowiednio:

• dla stawki 23% - 65,22% kwoty VAT nie więcej niż iloczyn 12,195% metrów kwadratowych powierzchni (70m2 lub 30m2)

• dla stawki 24% - 62,50% kwoty VAT nie więcej ni...

To co widzisz, to tylko 30% treści...



Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę