Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Rozporządzenia Ministra Finansów do ustawy o podatku akcyzowym

23 sierpnia 2010

23.08.2010 W sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych

0 1008

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 4 i 6, art. 55 ust. 3 oraz art. 77 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. nr 3, poz. 11, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

 

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy sposób stosowania i dokumentowania procedury zawieszenia poboru akcyzy odnośnie wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwanej dalej "ustawą", objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, sposób ewidencji dokumentów handlowych towarzyszących przemieszczaniu tych wyrobów oraz zakres danych, które powinna zawierać ewidencja;

2) szczegółowe warunki i tryb zwrotu akcyzy w przypadkach, o których mowa w art. 42 ust. 4 i 8 ustawy;

3) szczegółowe warunki dokonywania przeładunku wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy poza składem podatkowym;

4) wzór oraz sposób obiegu kart uproszczonego dokumentu towarzyszącego;

5) warunki, na jakich dokument handlowy może zastąpić uproszczony dokument towarzyszący.

Rozdział 2

Sposób stosowania i dokumentowania procedury zawieszenia poboru akcyzy oraz sposób ewidencji dokumentów

§ 2

W przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, wprowadzanych do składu podatkowego na terytorium kraju z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, procedurę tę, na podstawie dokumentów handlowych, stosuje się od momentu wprowadzenia tych wyrobów na terytorium kraju.

§ 3

Ewidencję:

1) dokumentów handlowych, na podstawie których wyroby akcyzowe inne niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objęte stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, zostały nabyte wewnątrzwspólnotowo i objęte na terytorium kraju procedurą zawieszenia poboru akcyzy,

2) dokumentów handlowych lub innych dokumentów potwierdzających dokonanie dostawy wewnątrzwspólnotowej albo wyprowadzenie poza terytorium Unii Europejskiej wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, przemieszczanych na terytorium kraju z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy

- zwaną dalej "ewidencją", należy prowadzić w sposób ciągły i umożliwiający identyfikację przemieszczeń wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.

§ 4

1. W przypadku ewidencji prowadzonej w formie papierowej, przed rozpoczęciem jej wypełniania, karty ewidencji należy przeszyć, a strony ponumerować i opatrzyć pieczęcią podmiotu prowadzącego skład podatkowy albo zarejestrowanego wysyłającego. Naczelnik urzędu celnego właściwy ze względu na miejsce prowadzenia składu podatkowego albo właściwy dla zarejestrowanego wysyłającego nakłada na przeszycie zamknięcie urzędowe w formie plomby zaciśniętej na elemencie mocującym przy użyciu plombownicy, a na ostatniej stronie ewidencji wpisuje liczbę jej stron i składa podpis.

2. Wpisów do ewidencji należy dokonywać w sposób trwały i wyraźny. Korekty danych w ewidencji dokonuje się w taki sposób, aby przekreślony tekst pierwotny pozostał czytelny. Każdą korektę danych należy potwierdzić podpisem osoby dokonującej tej korekty, z podaniem daty jej wprowadzenia, a w razie potrzeby należy ją opisać w rubryce "uwagi".

§ 5

1. Ewidencja w formie elektronicznej jest prowadzona zgodnie z pisemną instrukcją obsługi programu komputerowego wykorzystywanego do prowadzenia tej ewidencji, w taki sposób, aby:

1) umożliwiała wgląd w treść dokonywanych wpisów oraz ochronę przechowywanych danych przed zniekształceniem lub utratą;

2) umożliwiała dokonywanie korekty danych, opatrzonej adnotacją osoby dokonującej tej korekty oraz datą jej dokonania;

3) pozwalała na drukowanie wpisów w porządku chronologicznym;

4) uniemożliwiała usuwanie wpisów.

2. Podmiot prowadzący ewidencję w formie elektronicznej przechowuje kopię ewidencji zapisaną na informatycznych nośnikach danych lub w formie wydruku.

§ 6

1. Ewidencja, o której mowa w § 3 pkt 1, zawiera:

1) numer dokumentu handlowego, na podstawie którego wyroby akcyzowe zostały nabyte;

2) dane podmiotu, który wysłał wyroby akcyzowe z państwa członkowskiego;

3) ilość i nazwę wyrobów akcyzowych wraz z ich kodem Nomenklatury Scalonej (CN);

4) określenie środka transportu, którym dostarczono wyroby akcyzowe, wraz z jego numerem rejestracyjnym;

5) datę odbioru wyrobów akcyzowych wraz z dokumentem handlowym w składzie podatkowym.

2. Ewidencja, o której mowa w § 3 pkt 2, zawiera:

1) numer dokumentu handlowego lub innego dokumentu potwierdzającego odbiór wyrobów w państwie członkowskim albo wyprowadzenie ich poza terytorium Unii Europejskiej;

2) dane podmiotu wysyłającego wyroby;

3) ilość i nazwę wyrobów akcyzowych wraz z ich kodem Nomenklatury Scalonej (CN);

4) określenie środka transportu, którym wysłano wyroby akcyzowe, wraz z jego numerem rejestracyjnym;

5) datę zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy.

Rozdział 3

Szczegółowe warunki i tryb zwrotu akcyzy

§ 7

Do wniosku o zwrot akcyzy w przypadku, o którym mowa w art. 42 ust. 4 pkt 1 ustawy, dołącza się:

1) dokumenty potwierdzające zapłatę akcyzy na terytorium kraju po upływie terminów, o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy;

2) informację o numerze referencyjnym e-AD;

3) dokument zastępujący raport odbioru albo dokument zastępujący raport wywozu - w przypadku niedostępności Systemu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 26 ustawy.

§ 8

Do wniosku o zwrot akcyzy w przypadku, o którym mowa w art. 42 ust. 4 pkt 2 ustawy, dołącza się:

1) dokumenty potwierdzające zapłatę akcyzy na terytorium kraju;

2) informację o numerze referencyjnym e-AD;

3) dokumenty potwierdzające zapłatę akcyzy w państwie członkowskim w związku z naruszeniem procedury zawieszenia poboru akcyzy.

§ 9

Do wniosku o zwrot akcyzy w przypadku, o którym mowa w art. 42 ust. 4 pkt 3 ustawy, dołącza się:

1) dokumenty potwierdzające zapłatę akcyzy na terytorium kraju po upływie terminu, o którym mowa w art. 42 ust. 1 pkt 8 ustawy;

2) dokumenty potwierdzające dokonanie dostawy wewnątrzwspólnotowej albo wyprowadzenie wyrobów akcyzowych poza terytorium Unii Europejskiej.

§ 10

Do wniosku o zwrot akcyzy w przypadku, o którym mowa w art. 42 ust. 8 ustawy, dołącza się:

1) dokumenty, o których mowa w art. 42 ust. 9 ustawy;

2) informację o numerze referencyjnym e-AD.

§ 11

1. Właściwy naczelnik urzędu celnego, uwzględniając wniosek o zwrot akcyzy w przypadkach, o których mowa w art. 42 ust. 4 i 8 ustawy, ostemplowuje pieczęcią urzędu oraz dziurkuje każdy dołączony do wniosku dokument potwierdzający odpowiednio:

1) zapłatę akcyzy na terytorium kraju - w przypadku, o którym mowa w art. 42 ust. 4 pkt 1 ustawy;

2) zapłatę akcyzy na terytorium państwa członkowskiego w związku z naruszeniem procedury zawieszenia poboru akcyzy - w przypadku, o którym mowa w art. 42 ust. 4 pkt 2 ustawy;

3) zapłatę akcyzy na terytorium kraju oraz dokonanie dostawy wewnątrzwspólnotowej albo wyprowadzenie wyrobów akcyzowych poza terytorium Unii Europejskiej - w przypadku, o którym mowa w art. 42 ust. 4 pkt 3 ustawy;

4) zapłatę akcyzy na terytorium państwa członkowskiego oraz na terytorium kraju - w przypadku, o którym mowa w art. 42 ust. 8 ustawy.

2. Po dokonaniu zwrotu akcyzy właściwy naczelnik urzędu celnego zwraca niezwłocznie uprawnionemu podmiotowi ostemplowane oraz przedziurkowane dokumenty, o których mowa w ust. 1, oraz pozostałe dokumenty dołączone do wniosku.

Rozdział 4

Szczegółowe warunki dokonywania przeładunku wyrobów akcyzowych w...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.