Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Rozporządzenia Ministra Finansów do ustawy o podatku akcyzowym

23 sierpnia 2010

23.08.2010 W sprawie niektórych ewidencji wyrobów akcyzowych

0 1147

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie niektórych ewidencji wyrobów akcyzowych

Na podstawie art. 59 ust. 7 pkt 2, art. 62c ust. 6, art. 78 ust. 9 oraz art. 80 ust. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. nr 3, poz. 11, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Rozporządzenie określa sposób prowadzenia oraz szczegółowy zakres danych, które powinny znajdować się w ewidencji wyrobów akcyzowych:

1) wysyłanych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego;

2) nabywanych wewnątrzwspólnotowo przez:

a) zarejestrowanego odbiorcę,

b) podatnika nabywającego wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe z akcyzą zapłaconą na terytorium państwa członkowskiego na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej na terytorium kraju;

3) dostarczanych na terytorium kraju przez sprzedawcę za pośrednictwem przedstawiciela podatkowego.

§ 2

1. Ewidencje, o których mowa w § 1, są prowadzone w sposób ciągły i umożliwiający identyfikację obrotu wyrobami akcyzowymi.

2. Ostatniego dnia każdego miesiąca podmiot prowadzący ewidencje, o których mowa w § 1, dokonuje zamknięcia i miesięcznego podsumowania ewidencji.

3. Raport z miesięcznego zamknięcia i podsumowania ewidencji, o których mowa w § 1, prowadzonych w formie elektronicznej, podmiot prowadzący ewidencję przekazuje właściwemu naczelnikowi urzędu celnego.

§ 3

1. W przypadku prowadzenia ewidencji, o których mowa w § 1, w formie papierowej, przed rozpoczęciem wypełniania karty ewidencji powinny zostać przeszyte, a strony ponumerowane i opatrzone pieczęcią podmiotu prowadzącego ewidencję. Właściwy naczelnik urzędu celnego nakłada na przeszycie zamknięcie urzędowe w formie plomby zaciśniętej na elemencie mocującym przy użyciu plombownicy, a na ostatniej stronie ewidencji wpisuje liczbę jej stron i składa podpis.

2. Wpisów do ewidencji, o których mowa w § 1, należy dokonywać w sposób trwały i wyraźny. Zmiany i poprawki powinny być dokonywane w taki sposób, aby przekreślony pierwotny tekst pozostał czytelny. Każda zmiana lub poprawka powinna zostać potwierdzona podpisem osoby dokonującej zmiany lub poprawki z podaniem daty wprowadzenia, oraz w razie potrzeby opisana w rubryce "uwagi".

§ 4

1. Ewidencje, o których mowa w § 1, w formie elektronicznej prowadzone są zgodnie z pisemną instrukcją obsługi programu komputerowego wykorzystywanego do ich prowadzenia i w taki sposób, aby:

1) umożliwiały wgląd w treść dokonywanych wpisów oraz ochronę przechowywanych danych przed zniekształceniem lub utratą;

2) umożliwiały dokonywanie korekty danych opatrzonej adnotacją osoby dokonującej tej korekty oraz daty jej dokonania;

3) pozwalały na drukowanie wpisów i raportów, o których mowa w § 2 ust. 3, w porządku chronologicznym;

4) uniemożliwiały usuwanie wpisów.

2. Podmioty prowadzące ewidencje, o których mowa w § 1, w formie elektronicznej przechowują kopie ewidencji zapisane na informatycznych nośnikach danych, w sposób zapewniający ochronę przechowywanych danych przed zniekształceniem lub utratą, lub w formie wydruku sporządzonego za okresy jednodniowe.

§ 5

1. Ewidencja wyrobów akcyzowych nabywanych wewnątrzwspólnotowo przez zarejestrowanego odbiorcę zawiera:

1) nazwy wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN) oraz informacje o ich znakowaniu i barwieniu;

2) ilości wyrobów akcyzowych w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania;

3) datę wprowadzenia wyrobów akcyzowych do miejsca ich odbioru;

4) dane identyfikacyjne składu podatkowego, z którego wyroby akcyzowe zostały wysłane z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy;

5) dane identyfikacyjne podmiotu, na rzecz którego wyroby akcyzowe zostały nabyte przez zarejestrowanego odbiorcę;

6) numer referencyjny e-AD, a jeżeli System jest niedostępny - lokalny numer referencyjny umieszczony w dokumencie zastępującym e-AD;

7) kwotę podatku akcyzowego przypadającego do zapłaty;

8) datę złożenia deklaracji podatkowej.

2. Zarejestrowany odbiorca odnotowuje nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych w ewidencji, o której mowa w ust. 1, niezwłocznie po ich wprowadzeniu do miejsca odbioru wyrobów akcyzowych.

§ 6

Ewidencja wyrobów akcyzowych wysyłanych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego zawiera:

1) nazwy wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami Nome...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.