Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Rozporządzenia Ministra Finansów do Ustawy o VAT

22 lipca 2011

28.11.2008 Kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunki ich stosowania

214

Wersja obowiązująca od 22.07.2011 do 31.03.2013

Rozporządzenie utraci moc 01.04.2013 r. w związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia MF z 14 marca 2013 w sprawie kas rejestrujących

Obowiązywanie wersji:

Publikacja:

01.12.2008 - 31.12.2010

Dz.U.2008 Nr 212 poz. 1338

01.01.2011 - 21.07.2011

zm. Dz.U. 2010 Nr 252 poz. 1694

22.07.2011 - 31.03.2013 (aktualnie wyświetlana)

zm. Dz.U. 2011 Nr 140 poz. 818

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓWz dnia 28 listopada 2008 r.w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania

Na podstawie art. 111 ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące;

2) dane, które powinien zawierać wniosek producenta krajowego lub importera kas o wydanie potwierdzenia wymienionego w art. 111 ust. 6b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej "ustawą", jak również rodzaje dokumentów, w tym oświadczeń, oraz urządzeń, które mają być przedstawione wraz z wnioskiem;

3) warunki stosowania kas przez podatników;

4) warunki zorganizowania i prowadzenia serwisu kas, mające znaczenie dla ewidencjonowania;

5) okres, na który wydawane jest potwierdzenie, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy;

6) terminy oraz zakres obowiązkowych przeglądów, o których mowa w art. 111 ust. 6 ustawy.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) drukarce kasy - rozumie się przez to urządzenie drukujące wszystkie dokumenty dopuszczone programem pracy kasy do druku przez daną kasę;

2) fiskalizacji kasy - rozumie się przez to jednokrotną i niepowtarzalną czynność inicjującą pracę modułu fiskalnego kasy z pamięcią fiskalną kasy, zakończoną wydrukiem dobowego raportu fiskalnego;

3) importerze - rozumie się przez to osobę prawną, jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej oraz osobę fizyczną mającą siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dokonała importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia kas i wprowadza je do obrotu;

4) kasie - rozumie się przez to kasę rejestrującą;

5) kasie z elektronicznym zapisem kopii - rozumie się przez to kasę konstrukcyjnie dostosowaną do sporządzania kopii drukowanych dokumentów fiskalnych i niefiskalnych w postaci zapisu na informatycznych nośnikach danych;

6) module fiskalnym kasy - rozumie się przez to urządzenie ewidencjonujące obrót i wyliczające kwoty podatku należnego, a także sterujące w jednoznaczny sposób wydrukiem wszystkich dokumentów drukowanych przez kasę oraz wyświetlaczem kasy;

7) numerze identyfikacji podatkowej podatnika (NIP) - rozumie się przez to numer identyfikacji podatkowej podatnika w rozumieniu przepisów o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników;

8) numerze kontrolnym - rozumie się przez to numer generowany przez program pracy kasy, z uwzględnieniem czynnika cyfrowego nieznanego użytkownikowi kasy, umieszczony w przypadkach określonych w rozporządzeniu na drukowanym przez kasę paragonie fiskalnym lub fakturze VAT oraz dobowym raporcie fiskalnym, który potwierdza, że dokument ten został wyemitowany przez dany typ kasy;

9) numerze unikatowym kasy - rozumie się przez to indywidualny i niepowtarzalny numer nadawany pamięci fiskalnej kasy z puli numerów przydzielanych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, identyfikujący każdą kasę, który nie może być przypisany innym urządzeniom;

10) pamięci fiskalnej kasy - rozumie się przez to urządzenie umieszczone w twardej nieprzezroczystej masie, umożliwiające trwały jednokrotny zapis danych pod kontrolą programu pracy kasy bez możliwości ich likwidacji oraz wielokrotny odczyt tych danych, które są nieusuwalne bez zniszczenia samego urządzenia;

11) paragonie fiskalnym - rozumie się przez to wydrukowany dla nabywcy przez kasę w momencie sprzedaży dokument fiskalny z dokonanej sprzedaży;

12) podatku - rozumie się przez to podatek od towarów i usług;

13) podatniku - rozumie się przez to podatnika podatku od towarów i usług;

14) producencie krajowym - rozumie się przez to osobę prawną, jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej oraz osobę fizyczną mającą siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej wytworzyła i wprowadza do obrotu kasy;

15) programie aplikacyjnym kasy - rozumie się przez to program współpracujący z programem pracy kasy, odpowiedzialny za prawidłowe zaprogramowanie funkcji kasy oraz zabezpieczający przed wprowadzeniem do kas funkcji, rozwiązań technicznych i programowych niedopuszczonych programem pracy kasy;

16) programie archiwizującym - rozumie się przez to program odpowiedzialny za przekazywanie danych do archiwizowania na informatycznych nośnikach danych oraz za sterowanie archiwizowaniem;

17) programie pracy kasy - rozumie się przez to program pracy modułu fiskalnego kasy, dopuszczony do stosowania zgodnie z art. 111 ust. 6b ustawy przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, zapewniający prawidłowy i trwały jednokrotny zapis wysokości obrotu i kwot podatku w pamięci fiskalnej kasy oraz wydruk oryginału i kopii paragonów fiskalnych, faktur VAT, raportów fiskalnych oraz wydruków niefiskalnych lub ich przekazywanie na informatyczne nośniki danych;

18) raporcie fiskalnym (dobowym, miesięcznym, okresowym lub rozliczeniowym) - rozumie się przez to dokument fiskalny zawierający dane sumaryczne o obrocie i kwotach podatku za daną dobę lub za wybrany okres w ujęciu według poszczególnych stawek podatku oraz sprzedaży zwolnionej od podatku;

19) serwisie kas - rozumie się przez to czynności obejmujące fiskalizację kas, ich naprawy i konserwacje oraz przeglądy techniczne prowadzone zgodnie z wymogami rozporządzenia;

20) sprzedaży - rozumie się przez to czynności, o których mowa w art. 2 pkt 22 ustawy;

21) urzędzie skarbowym - rozumie się przez to urząd skarbowy w rozumieniu art. 2 pkt&nbs...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź