Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

30-dniowy termin do złożenia zarzutów w przypadku ściągnięcia należności VAT z rachunku bankowego

Artykuły | 24 lutego 2021 | NR 111
0 819

Nie zapłaciłem VAT za grudzień 2020 roku w terminie. Urząd skarbowy zajął rachunek bankowy i ściągnął pieniądze i to w wyższej kwocie niż deklarowałem. Zawiadomienie o zajęciu rachunku otrzymałem dopiero około 14 dni od ściągnięcia pieniędzy z rachunku. Czy mogę odwołać się od egzekucji jeżeli pieniądze zostały ściągnięte i to w dużo wyższej kwocie?

Odpowiedź

Tak, głównym środkiem zaskarżenia są zarzuty na prowadzone postępowanie egzekucyjne. W przypadku wyegzekwowania należności z tytułu podatku VAT, z którymi Czytelnik się nie zgadza, ustawodawca przewidział aż 30 dniowy termin do złożenia tego środka zaskarżenia.

Uzasadnienie

W trybie art. 2.  § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji podlegają egzekucji administracyjnej m.in. podatki, opłaty i  inne należności, do których stosuje się przepisy działu III ustawy z  dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa. Podatek od towarów i usług jest daniną, do której stosuje się przepisy działu III Ordynacji podatkowej dot. wszystkich zobowiązań podatkowych, w tym podatku od towarów i usług.
Organ podatkowy jest właściwy do wystawienia tytułu wykonawczego, jeżeli podatnik uchyla się od płacenia podatku.
Jednakże, po upływie terminu do wykonania przez podatnika obowiązku tj. zapłaty podatku, wierzyciel ma obowiązek przesłać podatkowi pisemne upomnienie, zawierające wezwanie do wykonania obowiązku z  zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego.
Postępowanie egzekucyjne może być wszczęte dopiero po upływie 7 dni od dnia doręczenia tego upomnienia.
Upomnienie zawiera pouczenie zobowiązanego, że w  przypadku niewykonania w  całości obowiązku w  terminie 7 dni od dnia doręczenia upomnienia zobowiązany ma obowiązek zawiadomienia wierzyciela, a po doręczeniu zobowiązanemu odpisu tytułu wykonawczego - również organu egzekucyjnego, o  zmianie adresu jego miejsca zamieszkania lub siedziby.
Dodatkowo upomnienie zawiera imię i nazwisko, stanowisko służbowe oraz  podpis osoby upoważnionej do  działania w  imieniu wierzyciela. Jeżeli upomnienie generowane jest automatycznie, to  może nie zawierać podpisu tej osoby.
Zaznaczyć należy, że przesłanie upomnienia do podatnika generuje powstanie kosztów upomnienia, które w chwili obecnej wynoszą 11,60 zł. Obowiązek uiszczenia tych kosztów powstaje z  chwilą doręczenia upomnienia i podlegają ściągnięciu w  trybie określonym dla kosztów egzekucyjnych.
Wszczęcie egzekucji następuje na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przez organ podatkowy, z chwilą:

 1. doręczenia zobowiązanemu odpisu tytułu wykonawczego;
 2. doręczenia dłużnikowi zajętej wierzytelności zawiadomienia o  zajęciu wierzytelności lub innego prawa majątkowego, jeżeli to doręczenie nastąpiło przed doręczeniem zobowiązanemu odpisu tytułu wykonawczego;
 3. podpisania protokołu zajęcia ruchomości przez  pracownika obsługującego organ egzekucyjny, jeżeli to podpisanie nastąpiło przed doręczeniem zobowiązanemu odpisu tytułu wykonawczego;
 4. wpisu w  księdze wieczystej o  wszczęciu egzekucji z  nieruchomości lub złożenia wniosku o  wpis o  wszczęciu egzekucji z  nieruchomości do  zbioru dokumentów, jeżeli ten wpis lub to złożenie nastąpiło przed doręczeniem zobowiązanemu odpisu tytułu wykonawczego.

W przypadku zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego stosuje się przepisy od art. 80 do art. 87 ustawy egzekucyjnej. 
Zawiadomienie o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego, i inne pisma w  egzekucji z  wierzytelności z  rachunku bankowego przesyła się do  banku i organu egzekucyjnego przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego obsługującego zajęcie wierzytelności z  rachunku bankowego. Jeżeli wykorzystanie tego systemu jest niemożliwe z  przyczyn technicznych, w  czasie niezbędnym do  przywrócenia jego funkcjonowania zawiadomienie i inne pisma w egzekucji z wierzytelności z  rachunku bankowego doręcza się na  piśmie. 
Jednocześnie z  przesłaniem zawiadomienia o zajęciu do banku, organ egzekucyjny zawiadamia zobowiązanego o  zajęciu jego wierzytelności z  rachunku bankowego, doręczając mu odpis tytułu wykonawczego, o  ile nie został wcześniej doręczony, i odpis zawiadomienia skierowanego do banku o  zakazie wypłaty zajętej kwoty z rachunku bankowego bez zgody organu egzekucyjnego. 
Zaznaczyć należy, że zajęcie wierzytelności z  rachunku bankowego jest dokonane z  chwilą doręczenia bankowi zawiadomienia o  zajęciu.
Powyższe oznacza, że zajęcie kierowane do banku przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, dostarczone jest do banku w minucie jego wysłania.
Natomiast, zajęcie przesyłane jest podatnikowi za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. Oznacza, to że do podatnika zajęcie może dotrzeć już po zrealizowaniu zajęcia czyli przekazaniu środków z rachunku bankowego do organu egzekucyjnego na zajęcie, pomimo iż zajęcie realizowane jest po upływie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o  zajęciu do banku. W tym czasie podatnik może już uregulować zaległości podatkowe, i jednocześnie bank może przekazać zajęta kwotę do organu egzekucyjnego.
Między innymi w takich przypadkach podatnikowi przysługuje prawo wniesienia do  wierzyciela, za pośrednictwem organu egzekucyjnego, zarzutu w  sprawie egzekucji administracyjnej.
Podstawą zarzutu w  sprawie egzekucji administracyjnej jest:

 1. nieistnienie obowiązku;
 2. określenie obowiązku niezgodnie z  treścią obowiązku wynikającego z:
  a)    orzeczenia, o  którym mowa w  art.  3 i art.  4,
  b)    dokumentu, o  którym mowa w  art.  3a § 1,
  c)    przepisu prawa, jeżeli obowiązek wynika bezpośrednio z  tego przepisu;
 3. błąd co do  zobowiązanego;
 4. brak uprzedniego doręczenia zobowiązanemu upomnienia, jeżeli jest wymagane;
 5. ...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
 • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
 • Nielimitowane konsultacje
 • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.