Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

E-paragony wydawane nabywcy w postaci elektronicznej jeszcze nie są obowiązkowe

Artykuły | 21 czerwca 2023 | NR 138
0 843

Mam działalność gospodarczą i jestem VAT-owcem. Sprzedaż rejestruję na kasie fiskalnej. Czy od 15 września będę zobligowany do przekazywania paragonów elektronicznych do nabywcy?

Sprawdź również portal dla księgowych: Doradca Księgowego i dowiedz się więcej!

Odpowiedź

Sprzedawcy nie mają obowiązku przekazywania kupującym e-paragonu w formie elektronicznej, ponieważ jest to uzależnione od wdrożenia w każdej kasie nowej funkcjonalności. Funkcjonalność ta ma umożliwić połączenie z tzw. hubem paragonowym. Dopiero od września 2023 r. będzie dostępny hub paragonowy i ruszy aplikacja e-paragony.

Chcesz wiedzieć więcej? Artykuł "Odpowiedzialność pracownika za niewydanie paragonu z kasy fiskalnej" zawiera wartościowe informacje.

Uzasadnienie

Od 1 lipca 2023 r. mają obowiązywać zmiany do ustawy o VAT w pakiecie SLIM VAT 3 dotyczące m.in. rezygnacji z obowiązku drukowania dokumentów fiskalnych. Zmiany te są ujęte w art. 1 pkt 23 i 24 ustawy z 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.
Przed zmianami, stosownie do art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT, podatnicy prowadzący ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących byli zobowiązani wystawić i wydać nabywcy paragon fiskalny lub fakturę z każdej sprzedaży:
a) w postaci papierowej, lub
b) za zgodą nabywcy, w postaci elektronicznej, przesyłając ten dokument w sposób z nim uzgodniony.
Od 1 lipca 2023 r. przepis ten będzie brzmiał: podatnicy prowadzący ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani wystawić i wydać nabywcy paragon fiskalny lub fakturę z każdej sprzedaży:
a)  w postaci papierowej, lub
b)  za zgodą nabywcy, w postaci elektronicznej, przesyłając ten dokument w sposób z nim uzgodniony, w tym przy użyciu systemu teleinformatycznego Szefa Krajowej Administracji Skarbowej pośredniczącego przy wydawaniu paragonów fiskalnych w postaci elektronicznej nabywcy, bez konieczności podawania jego danych osobowych.

Artykuł 111 ust. 3a pkt 8 ustawy o VAT w brzmieniu przed zmianami stwierdzał: podatnicy prowadzący ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani dokonać wydruku dokumentów wystawianych przy zastosowaniu kas rejestrujących z wyjątkiem dokumentów, o których mowa w pkt 1 lit. b.
Od 1 lipca 2023 r. przepis ten będzie mieć treść: „Podatnicy prowadzący ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani wystawiać przy zastosowaniu kas rejestrujących dokumenty inne niż określone w pkt 1 dotyczące sprzedaży lub pracy tych kas”.
Zmiany dotyczą także art. 111 ust. 7a ustawy o VAT. Obecnie ta norma prawna brzmi: „Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

  1. sposób prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, w tym kas o zastosowaniu specjalnym dla danego rodzaju czynności, oraz warunki i sposób używania kas rejestrujących, w tym sposób zakończenia używania kas w przypadku zakończenia działalności gospodarczej lub pracy tych kas, szczególne przypadki i sposób wystawiania dokumentów w postaci innej niż wydruk przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz rodzaje dokumentów składanych w związku z używaniem kas rejestrujących, sposób ich składania oraz wzory tych dokumentów, uwzględniając potrzebę właściwego prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących przez podatników, o których mowa w ust. 1, oraz potrzebę przeciwdziałania nieewidencjonowaniu sprzedaży przy zastosowaniu tych kas przez podatników, jak również zapewnienia kontroli prawidłowości rozliczania podatku i prawidłowości końcowego rozliczenia pracy kas rejestrujących;
  2. (uchylony)
  3. warunki zorganizowania i prowadzenia serwisu kas rejestrujących mające znaczenie dla ewidencjonowania, w tym warunki, które powinny spełniać podmioty prowadzące serwis kas rejestrujących, uwzględniając potrzebę prawidłowego ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu tych kas przez podatników, o których mowa w ust. 1, oraz dostępność serwisu kas;
  4. terminy oraz zakres obowiązkowych przeglądów technicznych, o których mowa w ust. 3a pkt 4 i 11, uwzględniając potrzebę sprawdzenia poprawnego działania kasy rejestrującej w zakresie prawidłowego ewidencjonowania sprzedaży, przechowywania zarejestrowanych w niej danych, wydawania konsumentowi dowodów nabycia towarów i usług i wydawania innych dokumentów fiskalnych”.

Od 1 lipca 2023 r. w przepisie tym w pkt 1 wyrazy „szczególne przypadki i sposób wystawiania dokumentów w postaci innej niż wydruk przy zastosowaniu kas rejestrujących” będą zastąpione słowami „sposób wystawiania dokumentów z kas rejestrujących i szczególne przypadki wydawania nabywcy dowodu sprzedaży”.
Dodatkowo nowe brzmienie otrzyma art. 111b ust. 3 pkt 2 poprzez zmianę wyrazów „szczególne przypadki i sposób wystawiania dokumentów w postaci innej niż wydr...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.