Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Nie zapłaciłem 150 zł podatku VAT za styczeń 2021 roku przez zapomnienie. Urząd skarbowy w marcu ściągnął mi z konta około 275 zł. Kiedyś zapłaciłbym maksymalnie 20 zł kosztów egzekucyjnych. Dlaczego urząd naliczył takie wysokie koszty?

Odpowiedź
20 lutego 2021 roku weszły w życie przepisy zmieniające naliczanie, pobór i rozliczanie kosztów egzekucyjnych w przypadku wszczęcia administracyjnego postępowania egzekucyjnego.
W przypadku egzekucji 150 zł (VAT + odsetki) w myśl nowych przepisów koszty kształtują się następująco:

 • wszczęcie postępowania egzekucyjnego - 40 zł,
 • wszczęcie egzekucji - 60 zł,
 • opłata egzekucyjna - 15 zł
 • wydatki egzekucyjne - 10 zl
 • razem koszty wynoszą – 125 zł

Zatem, wraz z należnością VAT 150 zł i koszami egzekucyjnymi ściągnięta kwota z rachunku bankowego będzie wynosiła 275 zł.
W poprzednim stanie prawnym koszty egzekucyjne za zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego kwoty 150 zł wynosiły:

 • 1 % opłaty manipulacyjnej – 1,50 zł,
 • 5 % za czynność zajęcia wierzytelności – 7,50 zł,
 • wydatki egzekucyjne - około 6 zł,
 • razem koszty wynosiły – około 15 zł

Zmiany w kosztach wymusił wyrok TK z 28 czerwca 2016 roku (SK 31/14), który zakwestionował konstytucyjność administracyjnych kosztów egzekucyjnych.

Uzasadnienie
Z dniem 20 lutego 2021 roku weszły w życie zmiany do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 2019 r. poz. 1553) min. dot. kosztów egzekucyjnych.
W tej poradzie zamieszczonej w serwisie internetowym www.ksiegowego.pl, umieściliśmy porównanie zmian w art. 64 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji przed i po 20 lutego 2021 roku
W myśl obowiązujących przepisów ustawodawca wyszczególnił:

 • obligatoryjną do każdego tytułu opłatę egzekucyjną w kwocie 40 zł za wszczęcie postępowania egzekucyjnego, która jest należna z chwilą przesłania tytułu wykonawczego do organu egzekucyjnego, która wzrasta do 100 zł z chwilą zastosowania przez organ egzekucyjny środka egzekucyjnego,
 • opłatę za czynność egzekucyjną w wysokości 10 % wyegzekwowanej należności tj. należności głównej wraz z odsetkami nie więcej jednak niż 40 tyś zł, limit ten dotyczy każdego tytułu wykonawczego,
 • dodatkowo organ pobiera opłatę w  wysokości 20 zł za każdą dokonaną czynność egzekucyjną (opłatę pobiera się jednorazowo i dzieli się proporcjonalnie do  liczby wierzycieli, którzy wystawili tytuły wykonawcze) tj.
 1. spisanie na  miejscu u zobowiązanego protokołu o  stanie majątkowym zobowiązanego;
 2. spisanie protokołu o  udaremnieniu przez  zobowiązanego przeprowadzenia egzekucji.

Poza wyżej wymienionymi opłatami, organ obciąża podatnika wydatkami egzekucyjnymi, którymi są koszty faktycznie poniesione przez organ egzekucyjny w  związku z prowadzeniem postępowania egzekucyjnego, a  w szczególności na opłacenie:

 1. przejazdu i delegacji poborcy lub egzekutora;
 2. przewozu, załadowania, rozładowania, przechowania, utrzymania i dozoru zwierząt oraz ruchomości odebranych albo usuniętych z  opróżnionych budynków, lokali i  pomieszczeń;
 3. przymusowego otwarcia środków transportu, pomieszczeń i schowków;
 4. należności świadków, biegłych i  rzeczoznawców;
 5. ogłoszenia w  prasie;
 6. sporządzenia dokumentów;
 7. prowadzenia zarządu zajętej nieruchomości;
 8. p...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
 • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
 • Nielimitowane konsultacje
 • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.