Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KASY REJESTRUJĄCE

30 września 2018

Agroturystyka prowadzona przez rolnika a obowiązek stosowania kasy fiskalnej

0 2565

Jestem rolnikiem i mam swoje gospodarstwo rolne. Na terenie znajduje się nieruchomość, w której jest 6 niezależnych pokoi. Prowadzę agroturystykę wiejską, która została wpisana do ewidencji gospodarstw agroturystycznych. Wynajmuję te pokoje a klienci zarówno osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej lub inne firmy mogą sobie zamówić jedzenie regionalne. We własnym zakresie przygotowuję takie posiłki, gotuję obiady, robię śniadania. Klienci – podatnicy lub osoby fizyczne płacą na konto lub gotówką. Czy muszę mieć kasę fiskalną? Jeżeli nie jestem Vatowcem, to czy powinienem prowadzić jaką??ewidencję i takie wpłaty muszą być odpowiednio udokumentowane? ewidencję i takie wpłaty muszą być odpowiednio udokumentowane?

ODPOWIEDŹ

Z uwagi na świadczenie usług związanych z wyżywieniem, Czytelnik zobowiązany jest do zainstalowania kasy fiskalnej, bez względu na wysokość obrotów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych oraz bez względu na sposób zapłaty.

UZASADNIENIE

Co do zasady, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej, nie dłużej niż do końca 2018 roku podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20.000 zł. Do tej sprzedaży nie wlicza się wartości podatku. Przepis powyższy ma również zastosowanie do sprzedaży, która dokonywana jest przez podatnika rozpoczynającego takie czynności po 31 grudnia 2017 roku. Wartość ta nie może przekroczyć w proporcji do okresu wykonywania tych czynności kwoty w wysokości 20.000 zł. Jeżeli obrót na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych zostanie przekroczony, zwolnienie traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym przekroczono obrót. Jednocześnie ustawodawca przewidział odstępstwa od tej ogólnej reguły. Przepisy przewidują bowiem zwolnienie z ewidencjonowania na kasie rejestrującej niektórych czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Czynności zwolnione z obowiązku ewidencjonowania to m.in. wymienione w pozycji 26 załącznika do rozporządzenia usługi wynajmu i usługi zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - symbol PKWiU ex 68.20.1. Świadczenie tych usług jest zwolnione, jeżeli w całości zostało udokumentowane fakturą lub gdy świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Kolejne zwolnienie, to zwolnienie wymienione w pozycji 39 załącznika. Ma zastosowanie do usług, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.