Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

GMINY I POWIATY , NIERUCHOMOŚCI

1 lipca 2018

Aport budowli do spółki z o.o. przez Gminę zwolniony z VAT

0 1160

Gmina realizując zadania inwestycyjne w 2011 roku wybudowała Biologiczną Oczyszczalnię Ścieków dla osiedla mieszkaniowego ze środków WFOŚiGW (okres trwałości projektu 5 lat). W 2017 roku z własnych środków Gmina wybudowała sieć wodociągową w miejscowości „P” i sieć wodociągową wraz z przyłączami w miejscowości „K”. Gmina nie uzyskała i nie uzyskuje dochodów ze sprzedaży wody. Eksploatacją sieci wodociągowych, oraz sprzedażą wody zajmuje się powołana do tego celu spółka, w której Gmina ma 98% udziału. Na etapie rozpoczęcia inwestycji zamiarem Gminy było przekazanie tych budowli do spółki w nieodpłatne użytkowanie lub aportem. Podczas realizacji inwestycji Gmina nie odliczała podatku naliczonego z faktur dotyczących zakupów związanych z realizacją ww. biologicznej oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowych, ponieważ nabywane przez Gminę towary bądź usługi nie służyły Gminie do wykonywania przez nią czynności podlegających opodatkowaniu. Od czasu oddania tych budowli do użytku do chwili obecnej Gmina ewidencjonuje budowle jako środki trwałe i dokonuje ich amortyzacji. Do chwili obecnej biologiczną oczyszczalnię ścieków jak i sieci wodociągowe nieodpłatnie użytkuje Spółka. W najbliższym czasie Gmina uchwałą przekaże w/w budowle do Spółki. W związku z powyższym, czy aport w postaci sieci wodociągowych i biologicznej oczyszczalni ścieków wniesiony do spółki, w której Gmina posiada 98% udziałów, jako wkład niepieniężny przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie w tym zakresie nowych udziałów w Spółce przez Gminę, będzie korzystał ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10a ustawy o VAT? Zdaniem Gminy, wniesienie przedmiotowego aportu do Spółki będzie podlegało zwolnieniu, gdyż aport dotyczy budowli, w stosunku do których nie przysługiwało Gminie prawo do obniżenia kwoty podatku naliczonego, jak również nie ponoszono wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miała prawo do obniżenia kwoty podatku o kwotę podatku naliczonego. 

ODPOWIEDŹ

Mając na uwadze fakt, że:

  • Gmina przekazała w nieodpłatne użytkowanie ww. budowlę Spółce, a czynność ta nie podlegała podatkowi VAT,

  • Gminie w trakcie budowy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku naliczonego,

  • Gmina nie ponosiła wydatków na ulepszenie ww. budowli, w stosunku do których miała prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,

- to należy uznać, że wniesienie aportu do Spółki w postaci ww. budowli będzie podlegało zwolnieniu na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

UZASADNIENIE

Wniesienie aportu (wkładu niepieniężnego) w postaci biologicznej oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowych do spółki z o.o. spełnia definicję odpłatnej dostawy towarów, zawartej w art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, a tym samym w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy, uznawane jest za sprzedaż, ponieważ dostawa ta odbywa się za wynagrodzeniem (wniesienie aportu spełnia przymiot odpłatności, istnieje bowiem bezpośredni związek pomiędzy dostawą mającą charakter rzeczowy a otrzymanym wynagrodzeniem w formie udziałów lub akcji), a jej efektem jest przeniesienie na inny podmiot prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel. Zatem czynność ta zgodnie z art. 5 ust. pkt 1 ustawy podlega opodatkowaniu VAT.

Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle, rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy, zgodnie z którym w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku, jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale z gruntem związanych.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 pkt 10a ustawy zwalnia się od podatku m.in. dostawę budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że:

  • a) w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,

  • b) dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Należy zauważyć, że Gmina przekazała ww. nieruchomości...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.