Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

GMINY I POWIATY , NIERUCHOMOŚCI

30 października 2018

Aport niezabudowanych nieruchomości a podatek VAT

0 1083

Gmina zamierza przekazać aportem nieruchomość niezabudowaną (dwie działki), dla której brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, brak decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, a w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta jest zapis: „teren usług w zieleni, oświaty, służby zdrowia, kultury”. Jest to nieruchomość położona w obrębie jednostki B9. - obszar wielofunkcyjny, centrum miasta, o przewadze funkcji usług i mieszkalnictwa wielorodzinnego. Oznaczenie ewidencyjne nieruchomości: działka nr 1 i nr 4, rodzaj użytku: Bi - inne tereny zabudowane. Działka nr 1 jest odgrodzona od działki nr 4 ogrodzeniem z siatki w ramach. Działka nr 4 jest porośnięta trawą oraz drzewami. W płn-zach. części działki przebiega droga nieutwardzona do stacji gazowej oraz podziemna linia elektroenergetyczna i gazowa. W płd-zach. części działki przebiega nieczynna linia kolejowa oraz droga asfaltowa zapewniająca innej działce dostęp do drogi publicznej. Dla wymienionych dróg i urządzeń nie ma ustanowionych służebności.

  1. Czy dla takiego aportu będzie to stawka „ZW” (art. 43.ust. 1 pkt 9)

  2. Jakie skutki dla VAT miałby fakt, gdyby aport obejmował działki niezabudowane nabyte przez Gminę w drodze komunalizacji (z mocy prawa, nieodpłatnie), na rzecz Towarzystwa Bud.Społecznego, z przeznaczeniem na cel mieszkaniowy?

ODPOWIEDŹ

Aport działek nieobjętych planem lub decyzją, jako terenów niezabudowanych i nieprzeznaczonych pod zabudowę, podlega zwolnieniu od podatku VAT.

W przypadku aportu działek, które zostały nabyte przez Gminę w drodze komunalizacji (z mocy prawa, nieodpłatnie) - Gmina nie działa w ramach działalności gospodarczej, dlatego aport ten nie podlega VAT.

UZASADNIENIE

1. W myśl art.5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podatkiem VAT podlega między innymi odpłatna dostawa towarów na terenie kraju. Towarami są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art.2 pkt 6 ustawy o VAT). Zwolnieniu od podatku podlega dostawa terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane (art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT). Z kolei definicja terenów budowlanych zawarta jest w art. 2 pkt 33 tej ustawy. Wynika z niej, iż tereny budowlane to grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Ustawodawca zwalniając od podatku od towarów i usług dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę nie sprecyzował w ustawie, jakimi kryteriami należy się kierować, aby ustalić przeznaczenie danego gruntu. Dlatego przy ustaleniu właściwej stawki podatku przy dostawie terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczonych pod zabudowę istotne znaczenie ma plan zagospodarowania przestrzennego jako źródło prawa miejscowego. W planie tym określa się obowiązkowo przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania terenu. Charakter terenu wyznacza plan miejscowy.

Podsumowując, aport jako dostawa (sprzedaż) gruntów nieobjętych takim planem lub decyzją, jako terenów niezabudowanych i nieprzeznaczonych pod zabudowę, podlega zwolnieniu od podatku VAT. Należy pamiętać, że opodatkowaniu podlegałby aport działek, dla których wydano decyzje o warunkach zabudowy.

2. W celu odpowiedzi na drugie pytanie Czytelnika najistotniejsze jest ustalenie, czy Gmina w tym przypadku działa w ramach działalności gospodarczej. W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu tow...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.