Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Gmina ma podpisaną umowę z NFOŚiGW o dofinansowanie wykonania tzw. „Odwiertu geotermalnego”. W umowie jest zapis o trwałości projektu (tzn. projekt nie może być poddany żadnej modyfikacji mającej wpływ na charakter lub warunki realizacji projektu lub uzyskanie nieuzasadnionej korzyści oraz wynikającej ze zmiany własności infrastruktury albo zaprzestania działalności). Okres ten wynosi 36 m-cy od zakończenia projektu. Przez ten okres Gmina ma obowiązek nadzorować efekt przedsięwzięcia i składać raporty do NFOŚ. Ponieważ jeden odwiert nie daje żadnych możliwości wykorzystania go do zasilania systemu ciepłowniczego (będzie to odwiert badawczy), Gmina nie będzie pobierała żadnych pożytków, nie będzie on wykorzystywany w działalności, a celem tego odwiertu jest zbadanie, czy może on przyczynić się do zmniejszenia zużycia energii na obszarze gminy. Dlatego też Gmina nie odlicza podatku z faktur kosztowych. Grunt na którym będzie „otwór geotermalny” jest własnością Gminy - na dzień dzisiejszy brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Czy aport obiektu budowlanego w postaci „odwiertu geotermalnego” do własnej spółki ze 100% udziałem po 36 m-cach nadzorowania będzie podlegał podatkowi VAT?

ODPOWIEDŹ

Nie, aport obiektu budowlanego w postaci „odwiertu geotermalnego”, który związany jest z działalnością statutową Gminy, nie będzie podlegał podatkowi VAT.

UZASADNIENIE

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z art.5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

 2. eksport towarów;

 3. import towarów na terytorium kraju;

 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Z art.7 ust.1 i art.8 ust.1 ustawy o VAT wynika, że przez dostawę towarów, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, natomiast przez świadczenie usług - każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającej w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Zatem usługami są wszelkie odpłatne świadczenia niebędące dostawą towarów. Co do zasady, każde świadczenie niebędące dostawą towarów, polegające na działaniu, zaniechaniu lub tolerowaniu czyjegoś zachowania stanowi usługę w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Przy czym muszą być spełnione następujące warunki:

 • w następstwie zobowiązania, w wykonaniu którego usługa jest świadczona, druga strona jest bezpośrednim beneficjentem świadczenia,

 • świadczonej usłudze odpowiada świadczenie wzajemne ze strony nabywcy (wynagrodzenie).

Z ustawy o VAT wynika także, że podatnikami tego podatku są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą (art.15 ust.1 ustawy o VAT). Ustawa o VAT zawiera także definicję działalności gospodarczej, która obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody (art.15 ust.2 ustawy o VAT). Nie uznaje się jednak za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych (art.15 ust.6 ustawy o VAT).

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy (co wynika z art. 7 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym). W szczególności zadania własne obejmują sprawy:

 1. ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomośami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,

 2. gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,

 3. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń s...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
 • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
 • Nielimitowane konsultacje
 • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.