Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

GMINY I POWIATY

31 października 2016

Aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa a podatek VAT

0 696

Gmina jest czynnym podatnikiem podatku VAT. W styczniu 2017 roku utworzy spółkę, która będzie kontynuowała działalność obecnego Referatu Gospodarki Komunalnej i Sportu z zakresu wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, odprowadzania ścieków komunalnych oraz utrzymania czystości i porządku. Spółka ta będzie więc realizowała zadania własne gminy wynikające z ustawy o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków oraz z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku. Wkład niepieniężny, oprócz środków trwałych obejmować ma wszystkie podlegające przeniesieniu składniki majątkowe, aktywa (środki trwałe, wyposażenie i inne rzeczowe składniki majątkowe), należności związane z działalnością wodociągowo-kanalizacyjną (ze sprzedaży wody i zrzutu ścieków), pasywa (w tym zakresie przeniesione zostaną wszystkie zobowiązania handlowe, w tym koszty eksploatacyjne, umowy związane z prowadzoną działalnością). Pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej i Sportu staną się pracownikami nowoutworzonej Spółki.

W zamian za aport Gmina obejmie w tej spółce 100% udziałów o wartości nominalnej odpowiadającej wartości aportu niepieniężnego. Zgodnie z interpretacją ILPP2-1/4512-1-12/16-4/SS zespół w/w składników spełnia wymogi uznania ich za zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT (art.6 ust.1 ustawy o VAT).

  1. Czy Gmina musi wystawić fakturę dokumentującą transakcję aportu? Jeśli tak to w jaki sposób?

  2. Czy dla przedmiotów aportu dla których nie minął jeszcze okres 5 letni wystąpi obowiązek korekty podatku odliczonego przy nabyciu przedmiotów aportu?

ODPOWIEDŹ

Nie mają Państwo obowiązku wystawienia faktury ani obowiązku korekty podatku naliczonego.

UZASADNIENIE

Czynność wniesienia aportu przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa zgodnie z regulacjami art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług nie podlega opodatkowaniu - więcej na temat zorganizowanej części przedsiębiorstwa w poprzednim wydaniu „Sposób na VAT” w artykule pt. „Przedsiębiorstwo i jego zorganizowana część w świetle orzecznictwa NSA”.

Zgodnie z powołaną wyżej podstawą prawną, przepisów ustawy o VAT nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.Powyższa regulacja zakłada zupełne wyłączenie z opodatkowania aportów, których przedmiotem jest przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa.

Z kolei zgodnie z art. 91 ust 9 ustawy o podatku VAT w przypadku transakcji zbycia przeds...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.