Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

GMINY I POWIATY

31 października 2016

Aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa a podatek VAT

0 235

Gmina jest czynnym podatnikiem podatku VAT. W styczniu 2017 roku utworzy spółkę, która będzie kontynuowała działalność obecnego Referatu Gospodarki Komunalnej i Sportu z zakresu wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, odprowadzania ścieków komunalnych oraz utrzymania czystości i porządku. Spółka ta będzie więc realizowała zadania własne gminy wynikające z ustawy o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków oraz z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku. Wkład niepieniężny, oprócz środków trwałych obejmować ma wszystkie podlegające przeniesieniu składniki majątkowe, aktywa (środki trwałe, wyposażenie i inne rzeczowe składniki majątkowe), należności związane z działalnością wodociągowo-kanalizacyjną (ze sprzedaży wody i zrzutu ścieków), pasywa (w tym zakresie przeniesione zostaną wszystkie zobowiązania handlowe, w tym koszty eksploatacyjne, umowy związane z prowadzoną działalnością). Pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej i Sportu staną się pracownikami nowoutworzonej Spółki.

W zamian za aport Gmina obejmie w tej spółce 100% udziałów o wartości nominalnej odpowiadającej wartości aportu niepieniężnego. Zgodnie z interpretacją ILPP2-1/4512-1-12/16-4/SS zespół w/w składników spełnia wymogi uznania ich za zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT (art.6 ust.1 ustawy o VAT).

  1. Czy Gmina musi wystawić fakturę dokumentującą transakcję aportu? Jeśli tak to w jaki sposób?

  2. Czy dla przedmiotów aportu dla których nie minął jeszcze okres 5 letni wystąpi obowiązek korekty podatku odliczonego przy nabyciu przedmiotów aportu?

ODPOWIEDŹ

POLECAMY

N...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź