Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE NABYCIE TOWARÓW , DOKUMENTACJA (art. 106-112)

9 września 2011

Art. 108 ust. 1 ustawy o VAT nie ma zastosowania do faktur wewnętrznych

0 1140

Przepis art. 108 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym w przypadku gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest obowiązana do jego zapłaty nie ma zastosowania do faktur wewnętrznych.

Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 24 marca 2011 roku o sygnaturze

I FSK 352/10.

Sytuacja podatnika

Podczas kontroli podatkowej prowadzonej w spółce z o.o. urząd skarbowy zakwestionował zakwalifikowanie określonych transakcji jako wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i uznał, że w przedmiotowej sytuacji nie powstał obowiązek podatkowy z tytułu WNT. Skoro więc kwotę podatku naliczonego do odliczenia z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów stanowi kwota podatku należnego, a z tytułu zakwestionowanych transakcji nie powstał po stronie Spółki obowiązek podatkowy, Spółka nie miała również prawa do odliczenia podatku wynikającego z przedmiotowych faktur. Jednakże organ podatkowy uznał, że skoro Spółka na podstawie faktur otrzymanych od kontrahenta wystawiłafaktury wewnętrzne, wykazując w nich podatek VAT, zobowiązana była na podstawie art. 108 ust 1 ustawy o VAT do zapłaty tego podatku. Organ odwoławczy podtrzymał stanowisko naczelnika urzędu skarbowego, ale decyzja została uchylona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Następnie dyrektor izby skarbowej wniósł skargę kasacyjną na orzeczenie WSA, ale Naczelny Sąd Administracyjny odrzucił tę skargę.

Uzasadnienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

W wydanym wyroku NSA wyraził pogląd, że interpretacji art. 108 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług należy dokonywać z uwzględnieniem wykładni celowościowej tej normy. Norma określona w tym przepisie jest efektem szczególnej roli faktury we wspólnym systemie VAT, gdyż dla podatnika otrzymującego fakturę staje się ona zwykle podstawą do obniżenia podatku należnego, czyli własnego zobowiązania podatkowego, czy wręcz do żądania zwrotu podatku. Innymi słowy, ponieważ w przypadku wystawienia faktury zawierającej wykazaną kwotę podatku, nawet jeżeli faktura taka nie ma odzwierciedlenia w stanie faktycznym, istnieje istotne ryzyko, że adresat takiej faktury potraktuje wykazany w niej podatek jako podatek naliczony podlegający odliczeniu, a władze skarbowe nie wykryją tej nieprawidłowości, zobowiązanie wystawcy faktury do zapłaty podatku bez względu na jego związek z czynnością opodatkowaną stan...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.