Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KASY REJESTRUJĄCE

3 listopada 2011

Awaria kasy rejestrującej, stosowanie kasy rezerwowej.

0 859

Sytuację awarii kasy fiskalnej reguluje art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054). Prawodawca określił jednoznacznie, iż w przypadku gdy z przyczyn niezależnych od podatnika nie może być prowadzona ewidencja obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, podatnik jest zobowiązany ewidencjonować obroty i kwoty podatku należnego przy zastosowaniu rezerwowej kasy rejestrującej. W przypadku gdy ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu rezerwowej kasy rejestrującej jest niemożliwe, podatnik nie może prowadzić sprzedaży która podlega obowiązkowi ewidencji przy użyciu kas (tj. na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych). W dalszym ciągu może jednak prowadzić sprzedaż na rzecz innych podatników podatku VAT, dokumentując powyższą sprzedaż fakturami VAT.

Regulacje dotyczące rezerwowej kasy rejestrującej nie określają wprost, czy podatnik ma obowiązek nabycia kasy rezerwowej. Jednocześnie pewny jest fakt, że kasy nie można w żaden sposób wypożyczyć, wynająć od producenta, serwisu, czy osób trzecich, w związku z technicznymi zasadami stosowania kas i podstawowymi obowiązkami nałożonymi przez ustawodawcę na podatnika, jakim jest stosowanie kas wyłącznie do prowadzenia ewidencji własnej sprzedaży, bez prawa ich używania przez osoby trzecie, co potwierdza fakt fiskalizacji kasy, gdzie w pamięci kasy zapisywane są obroty wyłącznie podatnika o określonym, przyporządkowanym numerze NIP. W praktyce sprowadza się to do posiadania dwóch kas, co w przypadku małych firm, które potrzebują do ewidencjonowania tylko jedną kasę, jest rozwiązaniem dosyć kosztownym.

W przypadku stwierdzenia, że podatnik narusza obowiązek ewidencji za pomocą kasy, wyłącznie naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej ustala za okres do momentu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30 procent kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług. W stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się. 

Osobom fizycznym grozi jednak mandat karny do 2.772 zł lub nieporównywalnie wyższa grzywna sądowa, odpowiednia do wielkości uszczuplenia podatkowego. Oczywiście sankcja ta dotyczy wyłączne tej sprzedaży, której taki obowiązek dotyczył. Nie można natomiast sankcji odnosić do całości obrotu. Sankcja pozostaje w ścisłym związku z naruszeniem obowiązku ewidencjonowania. Musi zatem istnieć nierozerwalny związek pomiędzy granicami sankcji a zakresem naruszenia objętego nią obowiązku. Europejski Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z dnia 29 lipca 2010r., Sygnatura akt C–188|09, uznał, iż zapis art. 111 ust. 2 ustawy o VAT, określający sankcję za naruszenie obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej, jest zgodny z przepisami unijnymi, a państwo członkowskie ma prawo do jego stosowania.

Należy również przypomnieć, iż zapis dotyczący ewidencjonowania za pomocą rezerwowej kasy rejestrującej został również umieszczony w § 7 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz.U. Nr 212, poz. 1338 ze zm.).

Reasumując powyższe, podatnik nie ma w ogóle obowiązku posiadania kasy rezerwowej, w tym względzie ustawodawca pozostawia podatnikowi wybór korzystnego dla profilu jego działalności rozwiązania. Warto w tym momencie zwrócić uwagę na fakt, iż w przypadku gdy podatnik zgłosi, zakupi i zainstaluje kasę razem z kasami, które są mu niezbędne do ewidencjonowania we wszystkich punktach prowadzonej sprzedaży (oczywiście po uprzednim spełnieniu wszystkich warunków), to może również skorzystać z odliczenia kwoty wydatkowanej na zakup tej kasy rezerwowej, co znacznie zmniejszy koszt jej nabycia. Kasy rezerwowe podlegają takim samym rygorom jak podstawowe kasy, czyli muszą zostać ufiskalnione przez uprawnionego pracownika firmy serwisowej, podlegają zgłoszeniu przez złożenie druku zgłoszenia podatnika i serwisu do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego, muszą spełniać określ...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.