Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Brak opłaty OC, a realizacja zajęcia wierzytelności z VATowskiego rachunku bankowego

Artykuły | 4 lipca 2022 | NR 127
0 985

Jestem VATowcem. Bank prowadzi rachunek do rozliczeń VAT. Urząd zajął mi rachunek bankowy na zobowiązanie wynikające z braku opłacenia OC za auto. Sprawę zapłaty OC muszę wyjaśnić. Auto było kupione prywatnie. Dokonałem sprzedaży na podstawie umowy cywilnej. W jaki sposób wstrzymać egzekucję do czasu wyjaśnienia sprawy? Czy bank zrealizuje zajęcie z rachunku VAT w przypadku braku środków na rachunku głównym?

Odpowiedź
Po powzięciu wiadomości o zajęciu rachunku bankowego przez naczelnika urzędu skarbowego należy złożyć zarzuty do urzędu skarbowego. Jednocześnie z zarzutami należy wnieść o uchylenie zajęcia rachunku bankowego do czasu rozpatrzenia zarzutów.
Bank zrealizuje zajęcie na 7 dzień od daty otrzymania zajęcia, jeżeli urząd skarbowy nie zawiadomi banku o wstrzymaniu realizacji tego zajęcia.
Z rachunku VAT nie może być zrealizowane zajęcie egzekucyjne dotyczące tytułu wykonawczego wystawionego w związku z brakiem opłacenia OC.

Uzasadnienie
Brak opłaty obowiązkowego ubezpieczenia OC powoduje powstanie kary, którą nakłada Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny na właściciela pojazdu, który nie uiścił obowiązkowego ubezpieczenia za ten pojazd.
Dochodzenie nieuiszczonej kary za brak opłaty OC następuje na podstawie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Administracyjny organ egzekucyjny tj. naczelnik urzędu skarbowego na podstawie wystawionego tytułu wykonawczego przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny stosuje środki egzekucyjne wymienione w art. 1a pkt 12 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Jednym z wymienionych środków jest zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego.
Procedura dotycząca zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego opisana jest od art. 80 do art. 87 ustawy egzekucyjnej.
Zatem, zgodnie z art. 80 § 1 organ egzekucyjny dokonuje zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego przez przesłanie do banku zawiadomienia o zajęciu wierzytelności pieniężnej zobowiązanego z rachunku bankowego do wysokości egzekwowanej należności pieniężnej wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia w terminie dochodzonej wierzytelności oraz kosztami egzekucyjnymi. Organ egzekucyjny jednocześnie wzywa bank, aby bez zgody organu egzekucyjnego nie dokonywał wypłat z rachunku bankowego do wysokości zajętej wierzytelności, lecz niezwłocznie:

 1. po upływie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zajęciu przekazał zajętą kwotę organowi egzekucyjnemu na pokrycie egzekwowanej należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie, kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych;
 2. nie później niż w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zajęciu zawiadomił organ egzekucyjny o przeszkodzie w dokonaniu wpłaty, w tym również o nieprowadzeniu rachunku bankowego zobowiązanego;
 3. po powstaniu wierzytelności, jeżeli jej wysokość przekracza kwotę wolną od egzekucji, a zajęta kwota nie wystarcza na zaspokojenie egzekwowanych należności pieniężnych, zawiadomił o zbiegu egzekucji.

Przepis ten wskazuje m.in. termin realizacji zajęcia przez bank, czyli moment przekazania środków pieniężnych z zajętego rachunku bankowego na rachunek organu egzekucyjnego. Oznacza to, że po upływie 7 dni od doręczenia zajęcia bankowi, ten musi przekazać zgromadzone środki organowi egzekucyjnemu.
Nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania odpisu tytułu wykonawczego zobowiązany może wnieść za pośrednictwem organu egzekucyjnego, który dokonał zajęcia, zarzuty. Zatem, po otrzymaniu z banku informacji o zajęciu, zobowiązany może wnieść zarzuty. 
Jeżeli zobowiązany złoży zarzuty w tym terminie postępowanie egzekucyjne ulega zawieszeniu, co oznacza że realizacja zajęcia wierzytelności przez bank zostaje wstrzymana. Organ egzekucyjny zawiadamia niezwłocznie bank o wstrzymaniu realizacji zajęcia i przekazuje zarzuty wierzycielowi.
Na etapie zawieszenia tj. wraz z zarzutami zobowiązany może wnieść o uchylenie zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego do czasu rozstrzygnięcia zarzutów, w trybie art. 58 § 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 
Podkreślić trzeba, że stosownie do art. 62d ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 2439) środki pieniężne zgromadzone:

 1. na rachunku VAT,
 2. na rachunku rozliczeniowym w wysokości odpowiadającej kwocie podatku od towarów i usług wskazanej w komunikacie przelewu,
 3. na wyodrębnionym rachunku technicznym służącym identyfikacji posiadacza rachunku VAT.
  – są wolne od zajęcia na podstawie sądoweg...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
 • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
 • Nielimitowane konsultacje
 • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.