Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJU I ZA GRANICĄ , BUDOWNICTWO

1 stycznia 2013

Brak zapłaty części należności a obowiązek podatkowy przy robotach budowlanych

186

10 grudnia tego roku firma podpisała protokół odbioru robót budowlanych i w tym samym dniu wystawiła fakturę na kwotę 20.000 zł netto plus 23 % podatek VAT. 14 grudnia kontrahent zapłacił 17.000 zł oraz należny od tej kwoty VAT a resztę potrącił w ramach kaucji płatnej za rok. Kiedy powstanie u mnie obowiązek podatkowy?

 

ODPOWIEDŹ

Obowiązek podatkowy powstał:

- 14 grudnia z tytułu zapłaty 17.000 zł;

- 9 stycznia od kwoty 3.000 zł.

UZASADNIENIE

W przypadku świadczenia usług w zakresie robót budowlano-montażowych obowiązek podatkowy powstaje na zasadach określonych w art.19 ust.13 pkt2 lit.d ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług. Z przepisów tych wynika, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30 dnia, licząc od dnia wykonania usługi, co w przypadku wykonywania robót budowlano montażowych zakończonych podpisaniem protokołu odbioru tych robót następuje w dacie jego podpisania.

Istotą kaucji gwarancyjnej jest zabezpieczenie zrealizowania warunków umowy i co do zasady nie jest ona zaliczana na poczet ceny. Po wykonaniu robót zgodnie z tymi warunkami podlega ona zwrotowi w terminie uzgodnionym przez kontrahentów. Z tego też względu usługobiorca otrzymujący kaucję może ją wyko...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę