Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , OCHRONA ZDROWIA

30 marca 2012

Czy opłata pobierana za oznaczenie grupy krwi wraz z wydaniem tzw. krewkarty jest zwolniona z VAT

191

Jako szpital będący samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej realizujemy zadania zgodnie ze statutem w zakresie ochrony zdrowia. W ramach działalności statutowej wykonujemy odpłatnie usługę polegającą na oznaczeniu grupy krwi wraz z wydaniem tzw. krewkarty (karty zawierającej dane pacjenta i oznaczenie jego grupy krwi). Czy ta usługa korzysta ze zwolnienia z VAT?

ODPOWIEDŹ

Usługa polegająca na oznaczeniu grupy krwi pacjenta wraz z wydaniem tzw. krewkarty korzysta ze zwolnienia z VAT, gdyż ze względu na swój cel jest usługą w zakresie opieki medycznej, służącą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.

UZASADNIENIE

Od 1 stycznia 2011 r. zwolnieniu z VAT podlegają usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane przez podmioty lecznicze. Powyższe zwolnienie zostało zapisane w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej – ustawa o VAT). Przepis art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT stanowi implementację do polskiego porządku prawnego przepisu art. 132 ust. 1 lit. b Dyrektywy 2006/112/WE Rady, zgodnie z którym zwolnieniu od podatku przez państwa członkowskie podlegają opieka szpitalna i medyczna oraz ściśle z nimi związane czynności podejmowane przez podmioty prawa publicznego lub, na warunkach socjalnych porównywalnych do stosowanych w odniesieniu do instytucji prawa publicznego, przez szpitale, ośrodki medyczne i diagnostyczne oraz inne odpowiednio uznane placówki o podobnym charakterze.

Zwolnienie określone w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT ma więc obecnie charakter przedmiotowo-podmiotowy. Oznacza to, że zwolnieniu od podatku podlega określony rodzaj usług wykonywanych przez zdefiniowany w ustawie krąg podmiotów. Obie te przesłanki muszą zostać spełnione łącznie, aby powyższe zwolnienie mogło mieć zastosowanie.

Szpital będący samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej niewątpliwie posiada status podmiotu leczniczego. Tym samym przesłanka podmiotowa zwolnienia jest tu spełniona. W opisanej w pytaniu sytuacji należy więc zbadać, czy spełniona jest również przesłanka przedmiotowa, tzn. czy usługi polegające na oznaczeniu grupy krwi pacjenta wraz z wydaniem mu krewkarty są wykonywane w celu terapeutycznym, służąc profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.

Badanie wykonywane w celu oznaczenia grupy krwi kończy się sporządzeniem wyniku, który jest przekazywany pacjentowi w formie karty identyfikacyjnej grupy krwi. Dokument ten pozwala ustalić ratownikom medycznym oraz pracownikom systemu opieki zdrowotnej w Polsce grupę krwi ofiar wypadków lub pacjentów. Karta jest jedynym dokumentem, obok legitymacji honorowego dawcy krwi, na podstawie którego można dokonać transfuzji krwi z pominięciem czasochłonnego laboratoryjnego ustalania grupy krwi. Karta ta pozwala więc znacząco skrócić czas oczekiwania na transfuzję. W medycynie ratunkowej istnieje pojęcie tzw. „złotej godziny”, w ciągu której często decyduje się o życiu lub śmierci ofiary wypadku. Dzięki karcie identyfikacyjnej grupy krwi można ten cenny czas zaoszczędzić.

Ponadto posiadanie przez pacjenta karty identyfikacyjnej grupy krwi pozwala mu uniknąć każdorazowego oddawania krwi w celu oznaczenia grupy na potrzeby udzielenia świadczeń medycznych przez dany podmiot leczniczy. Oznaczenie grupy krwi wpisane w tej karcie jest bowiem honorowane przez wszystkie kolejne placówki medyczne, ponieważ jest ona trwała i zachowuje ważność przez całe życie człowieka.

Dlatego nie powinno budzić wątpliwości, że tego rodzaju badanie stanowi niezbędny etap do osiągnięcia celu terapeutycznego u określonego pacjenta. Ma ono również ścisły związek z przyspieszeniem realizacji przyszłych świadczeń zdrowotnych. Z odrębnych przepisów, a k...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę