Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , GMINY I POWIATY , NIERUCHOMOŚCI , PODATNICY I PŁATNICY (art. 15-18) , WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA (art. 41-85)

28 lutego 2012

Czy przeniesienie przez miasto własności gruntu podlega VAT

221

Czynność przeniesienia własności nieruchomości gminnej w zamian za nieruchomości przejęte pod budowę dróg (zamiana), w ramach umowy cywilnoprawnej, podlega opodatkowaniu według właściwej stawki podatku VAT.

 Wynika to m.in. z interpretacji indywidualnej nr IPTPP2/443-128/11-2/PM wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 20 lipca 2011 roku.

Sytuacja podatnika

Przedmiotem zapytania jest stan faktyczny, w którym Miasto, w zamian za nieruchomości przejęte pod budowę dróg, przekaże jako nieruchomość zamienną działkę niezabudowaną, dla której możliwe jest wydanie decyzji w sprawie warunków zabudowy. Stan faktyczny obejmuje także sytuację, w których przekazywana działka niezabudowana położona jest na terenie objętym planem zagospodarowania przestrzennego, przewidującego możliwość zabudowy - przekazywana działka jest działką budowlaną (położoną na terenie przeznaczonym pod zabudowę).

W związku z powyższym Miasto zadało pytanie czy przyznanie z zasobu gminnego, na podstawie art. 131 w zw. z art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, nieruchomości zamiennej, będącej rekompensatą za działkę, która z mocy prawa stała się własnością gminną i przeniesienie jej własności na rzecz osoby, która dokonała podziału nieruchomości w trybie ww. przepisów o gospodarce nieruchomościami, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Według Wnioskodawcy, przyznanie odszkodowania w postaci ustalenia i wypłaty odszkodowania w pieniądzu, jak i przeniesienie własności nieruchomości, odbywa się w ramach tzw. władztwa publicznego. Występowanie władztwa publicznego, stanowi kryterium negacji organu, jako podatnika VAT.

Uzasadnienie Dyrektora Izby Skarbowej

W wydanej interpretacji organ podatkowy nie zgodził się ze stanowiskiem Miasta. W uzasadnieniu, Dyrektor Izby Skarbowej przywołał art.15 ust.6 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Organ podatkowy stanął natomiast na stanowisku, że czynność przeniesienia własności nieruchomości stanowi niewątp...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę