Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJU I ZA GRANICĄ , ZAKRES OPODATKOWANIA (art. 5-14)

5 listopada 2012

Dokumentowanie kary umownej

164

Kwota odszkodowania, otrzymana w związku z przedterminowym rozwiązaniem umowy o świadczenie usług przewozu osób samochodem osobowym, nie powinna być dokumentowana fakturą VAT.

Tak uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej nr IPPP3/443- 511/12-5/RD z dnia 2 sierpnia 2012 roku.

Sytuacja podatnika

W 2010 roku Wnioskodawca zawarł umowę terminową obowiązującą do 31 marca 2015 roku na świadczenie usług przewozu osób samochodem osobowym, który specjalnie w tym celu został kupiony. W umowie było zawarte stwierdzenie, że w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy przez zleceniodawcę zobowiązany on będzie do zapłaty dla Wnioskodawcy odszkodowania w ustalonej w umowie wysokości. Umowa została przez zleceniodawcę rozwiązana. Odszkodowanie zrekompensowało Wnioskodawcy poniesione wskutek tego straty. Na spotkaniu z kontrahentem ustalono, że odszkodowanie zostanie udokumentowane notą księgową, gdyż nie podlega ono podatkowi VAT (takie stanowisko zajął ETS w sprawie C-277/05 gdzie wskazał, że zapłata z tytułu odstąpienia kontrahenta od umowy nie może być traktowana jak zapłata za usługę w rozumieniu art. 2 i art. 6 ust. 1 Szóstej Dyrektywy, podobne stanowisko zajął WSA w Warszawie w wyroku III SA/Wa 305/10).

W związku z powyższym, Wnioskodawca zwrócił się do organu podatkowego o potwierdzenie, że postąpił prawidłowo wystawiając notę księgową na kwotę odszkodowania w związku z przedterminowym rozwiązaniem umowy o świadczenie usług.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Analizując zapisy art. 483 Kodeksu cywilnego, w którym uregulowano zagadnienie kar umownych Organ podatkowy stwierdził, iż kary umowne, pełniące funkcje odszkodowawczą (rekompensacyjną), nie mieszczą się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu wymieniony...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę