Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

GMINY I POWIATY , OCHRONA ZDROWIA , PODSTAWA OPODATKOWANIA (art. 29-32)

24 października 2012

Dotacja na pokrycie kosztów usług medycznych

176

Dotacja otrzymana przez Ośrodek z Urzędu Miasta na pokrycie kosztów usług medycznych dotyczących specjalistycznej opieki zdrowotnej w zakresie uzależnień oraz w celu realizacji programów psychoterapii nie będzie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 7 września 2012 roku nr IPTPP1/443-516/12-4/AK.

Sytuacja podatnika

Publiczny zakład opieki zdrowotnej (Ośrodek) prowadzony w formie samodzielnego zakładu jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku VAT. Ośrodek w ramach kontraktu z NFZ świadczy usługi medyczne dla mieszkańców miasta, za które wystawia faktury ze stawką ZW zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług. Jednocześnie jednostka świadczy usługi najmu posiadanych przez siebie pomieszczeń. Dodatkowo w ramach umów z urzędem miasta Ośrodek świadczy usługi medyczne dotyczące specjalistycznej opieki zdrowotnej w zakresie uzależnień oraz realizuje programy psychoterapii dla mieszkańców miasta. Powyższe usługi świadczone są na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi lub innymi zaburzeniami stanu zdrowia oraz dla ich rodzin. Jednostka za powyższe świadczenia nie wystawia faktur VAT, a należności regulowane są przez Urząd Miasta w postaci dotacji na konkretne usługi. Umowy z Urzędem Miasta, których przedmiotem są dotacje wskazują szczegółowe rodzaje czynności, które mają zostać przeprowadzone na rzecz mieszkańców miasta.

Ośrodek z Urzędu Miasta otrzymuje następujące dotacje:

  • dotację na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień; w ramach zadań są wyszczególnione działania do realizacji, wykazane rodzaje czynności, ich liczba i koszt jednostkowy.

  • dotację na realizację programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie określa ilość osób objętych programem, kwotę wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia oraz wartość na zakup materiałów biurowych i dydaktycznych, a także wynagrodzenia osób przeprowadzających ewaluację i monitoring.

  • dotację na realizację zadania wynikającego z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie tj. prowadzenie hostelu dla sprawców przemocy. W ramach prowadzenia hostelu realizowane są następujące czynności: zapewnienie miejsca czasowego pobytu, wyżywienie, opieka socjalno - medyczna, działania motywacyjne do podjęcia przez sprawców aktywności w celu zmiany zachowań związanych z przemocą. Dotacja ta przeznaczona jest na koszty funkcjonowania hostelu.

  • dotację z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień dotycząca Programu sanitarno - higienicznego dla osób uzależnionych lub nadużywających środki psychoaktywne wyszczególnia liczbę świadczeń i ich koszt jednostkowy.

Powyższe dotacje przyznane są na świadczenie zadań w nich określonych, a Ośrodek nie otrzymuje innych dotacji ani nie świadczy usług objętych dotacjami na rynku tj. nie sprzedaje świadczeń finansowanych dotacjami. Zatem nie jest określona cena sprzedaży powyższych świadczeń. Kwota przyznanych dotacji jest wyliczana na podstawie zestawienia ilości poszczególnych usług oraz ich kosztów jednostkowych. Obowiązkiem jednostki jest prowadzenie dokumentacji pozwalającej określić liczbę i terminy przeprowadzonych terapii. Otrzymana dotacja nie ma wpływu na cenę świadczonej usługi, gdyż w umowach z Urzędem Miasta został określony jedyne koszt jednostkowy poszczególnych świadczeń, a nie jego cena.

W związku z powyższym Ośrodek zwrócił się do organu podatkowego z zapytaniem, czy powyższe dotacje z Urzędu Miasta powinny być objęte obowiązkiem podatkowym na mocy art. 29 ust. 1 ustawy o VAT.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Z punktu widzenia art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług pod pojęciem usługi należy rozumieć każde zachowanie, na które składać się może zarówno działanie, jak i zaniechanie. Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa z...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę