Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE NABYCIE TOWARÓW

5 grudnia 2011

Faktura wystawiona przed otrzymaniem zaliczki a obowiązek podatkowy w WNT

158

Nasza spółka podpisała umowę z dostawcą towarów z Holandii. Przed pierwszą dostawą jesteśmy zobowiązani zapłacić zaliczkę. Jednakże nasz kontrahent jeszcze przed otrzymaniem pieniędzy wystawił nam fakturę zaliczkową. Czy ta faktura powoduje powstanie obowiązku podatkowego w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym przez organa podatkowe w indywidualnych interpretacjach, wystawienie przez dostawcę faktury przed otrzymaniem zaliczki nie powoduje u nabywcy powstania obowiązku podatkowego w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art.20 ust.5 ustawy o podatku od towarów i usług w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów obowiązek podatkowy powstaje 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia, z zastrzeżeniem ust. 6-9. Jednakże, zgodnie a ust.6 cytowanego przepisu, w przypadku gdy przed terminem, o którym mowa w ust. 5, podatnik podatku od wartości dodanej wystawił fakturę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury. Art.20 ust.7 każe nam natomiast stosować przepis ust. 6 odpowiednio do faktur wystawianych przez podatnika podatku od wartości dodanej potwierdzających otrzymanie przez niego od podatnika całości lub części należności przed dokonaniem dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na terytorium kraju.

W interpretacji numer ILPP4/443-143/11-2/ISN z 9 maja 2011 roku Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu wyraził pogląd, że faktury wystawione przed wpłatą zaliczki nie dokumentują żadnego zdarzenia gospodarczego podlegającego opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a zatem ich wystawienie nie spowoduje powstania obowiązku podatkowego z tytułu zaliczki w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów. Podobną opinię wyraził Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji numer ITPP2/443-450a/10/AP z 9 sierpnia 2010 roku, który stwierdził, że: „Z powołanych regulacji art. 20 ustawy wynika, że ustawodawca wyraźnie oddzielił sytuacje, w których nabywca dokonuje zapłaty części lub całości należności przed dokonaniem dostawy, a dostawca potwierdza ten fakt wystawiając faktury, od sytuacji gdy przed dokonaniem dostawy kontrahent zagraniczny wystawia fakturę na całość lub część wartości zrealizowanej dostawy. W przypadku wystawienia faktur zaliczkowych przez podatnika podatku od wartości dodanej istotna jest kolejność zdarzeń. Najpierw przyszły nabywca winien dokonać wpłaty zaliczki, a następnie zagraniczny kontrahent wystawia fakturę potwierdzającą jej otrzymanie”.

Ze stanowiskiem organów podatkowych można dyskutować po analizie przepisu art.69 ust.2 Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Zgodnie z tym przepisem bowiem VAT staje się&nbs...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę