Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

INNE INTERPRETACJE I ORZECZENIA

16 lutego 2011

Finansowanie ubezpieczenia zdrowotnego przez spółkę a przychód jej pracowników i zleceniobiorców

184

Wydatki poniesione na rzecz pracowników biorących udział w imprezie integracyjnej – zawodach sportowych (przejazdy, wyżywienie, zakwaterowanie) sfinansowany ze środków obrotowych Spółki, nie są nieodpłatnym świadczeniem na rzecz pracowników.

Wynika to ze stanowiska Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2010 roku (nr DD3/033/122/CRS/10/PK-620), który zmienił z urzędu interpretację indywidualną z dnia 4 kwietnia 2008 roku wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (nr IPPB1/415-4/07-9/AG).

Sytuacja Podatnika (zdarzenie przyszłe)

Kancelaria prawna Spółka komandytowa ma zamiar zawrzeć w 2008 roku umowę z firmą oferującą grupowe ubezpieczenia zdrowotne. W ramach zawartej umowy pracownicy Wnioskodawcy, osoby pozostające z nim w stałym stosunku zlecenia (adwokaci i radcowie prawni) oraz wybrani członkowie rodzin ww. osób będą uprawnieni do korzystania w określonym zakresie z usług oznaczonych prywatnych zakładów opieki zdrowotnej.

Koszty świadczeń wykonanych przez prywatne zakłady opieki zdrowotnej na rzecz tych osób pokrywać będzie ubezpieczyciel z tytułu ubezpieczenia. Wnioskodawca będzie płacił ubezpieczycielowi miesięczną składkę, której wysokość uzależniona będzie od ilości ubezpieczonych przez Wnioskodawcę osób. Spółce znana jest część składki jaka przypadać będzie na każdą ubezpieczoną osobę. Umowa ubezpieczenia, którą zamierza zawrzeć mieści się w grupach wymienionych w załączniku do ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151), tj. grupy 1 i 5 Działu I oraz grupy 1 i 2 Działu II. Uprawnionym do otrzymania świadczenia z tytułu zawartych umów nie będzie pracodawca (Wnioskodawca) i umowa ta będzie wykluczać w okresie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym będzie zawarta, wypłatę kwoty stanowiącej wartość odstąpienia od umowy, możliwość zaciągania zobowiązań pod zastaw praw wynikających z umowy oraz wypłatę z tytułu dożycia wieku oznaczonego w umowie.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

- Czy dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne wykupione przez Wnioskodawcę na rzecz członków rodzin jego pracowników i członków rodzin osób pozostających z nim w stałym stosunku zlecenia (adwokatów) będzie stanowić przychód pracowników i zleceniobiorców (adwokatów)...

- Czy wydatki ponoszone przez Wnioskodawcę na dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne pracowników i zleceniobiorców (adwokatów) stanowić będą dla tych osób przychód...

Uzasadnienie Ministra Finansów

W interpretacji z dnia 4 kwietnia 2008 roku Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, uznał, że wydatki poczynione przez spółkę na dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne jego pracowników i zleceniobiorców (adwokatów) będą stanowić przychód tych osób, tym bardziej, że znana jest część składki przypadająca na każdą osobę i właśnie ta część stanowić będzie jej przychód, w...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę