Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , GMINY I POWIATY

30 marca 2012

Konsekwencje w VAT włączenia bazy sieci ciepłowniczych do Systemu Informacji Przestrzennej

159

Gmina otrzymała dotacje na utworzenie Systemu Informacji Przestrzennej w 1998 roku. System został utworzony oczywiście bez możliwości odliczenia VAT. Obecnie podpisano umowę pomiędzy PEC Sp. z o.o. jako Zamawiającym a Gminą jako Wykonawcą na opracowanie i zaimportowanie do Systemu cyfrowej bazy sieci ciepłowniczych, których właścicielem będzie PEC. Wykonanie przedmiotu tj. włączenie Zamawiającego do Systemu, opracowanie i zaimportowanie, utrzymanie opracowanej bazy, aktualizacja bazy jest nieodpłatne. PEC zapłaci Gminie jedynie koszty nakładu pracy pracownika. Czy w związku z zaimportowaniem nowej bazy do istniejącego już Systemu będzie miała miejsce sprzedaż opodatkowana, która będzie powiązana z otrzymaną dotacją na utworzenie Systemu, czy też można potraktować usługę jako osobną sprzedaż nie związaną z działalnością statutową Gminy i wystawić fakturę za usługi informatyczne? Obawiamy się, że jeśli sprzedaż okaże się powiązana z dotacją, będziemy zmuszeni do zwrotu VAT jako kosztu niekwalifikowanego.

ODPOWIEDŹ

Zaimportowanie nowej bazy do istniejącego Systemu Informacji Przestrzennej będzie usługą podlegającą opodatkowaniu VAT, powiązaną z otrzymaną dotacją. Zmiana prawa do odliczenia podatku naliczonego przy tworzeniu Systemu uzależniona jest jednak od tego, czy w stosunku do tego podatku nie upłynął jeszcze okres korekty.

UZASADNIENIE

W celu odpowiedzi na pytanie, czy opisana przez Państwa usługa będzie podlegała opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług, należy zastanowić się, czy Gmina w przypadku wykonania tej czynności występuje w charakterze podatnika.

Zgodnie z art.15 ust. 6 nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączaniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Zgodnie z §13 ust.1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4.04.2011 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z przytoczonych powyżej przepisów wynika, że zarówno wyłączenie z kategorii podatników organów władzy publicznej jak i możliwość zastosowania zwolnienia od podatku przez jednostki samorządu terytorialnego, nie jest możliwe w sytuacji, gdy czynność następuje na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej. Z Państwa pytania wynika, że opisana czynność będzie wykonana w następstwie zawartej z PEC Sp. z o.o. umowy cywilnoprawnej, a zatem Gmina wystąpi przy jej wykonywaniu w charakterze podatnika VAT i nie będzie miała prawa do zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie §13 ust.1 pkt 12 rozporządzenia wykonawczego do ustawy o VAT.

Jak rozumiem, Państwa wątpliwość polega na tym, czy świadczona usługa może być traktowana jako zwykła usługa informatyczna, czy jest to usługa bardziej złożona, związana z wykorzystywaniem utworzonego Systemu Informacji Przestrzennej. Muszę przyznać, że kwalifikacja opisanego świadczenia jest sprawą uznaniową...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę