Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Co pewien czas, pomiędzy naszą spółką powiązaną kapitałowo i osobowo z pozostałymi spółkami, dokonywane są sprawdzenia przeprowadzonych transakcji pod kątem rynkowości zastosowanych w tych transakcjach cen. W przypadku gdy stwierdzone zostanie, że zastosowana cena jest nierynkowa, dokonywana jest ich korekta. Czy korekta przychodów w związku z dostosowaniem cen do wysokości cen rynkowych (korekta dochodowości w ramach cen transferowych) skutkować będzie również korektą podatku od towarów i usług?

Odpowiedź
Korekta cen transferowych w drodze korekty przychodów w związku z dostosowaniem cen do wysokości cen rynkowych (korekta dochodowości w ramach cen transferowych) udokumentowana notą księgową, która nie odnosi się do konkretnych faktur lub ich poszczególnych pozycji, skutkująca dokonaniem lub otrzymaniem przez Spółkę płatności nie wywoła skutku w postaci opodatkowania powyższego zdarzenia podatkiem VAT. Brak powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT będzie możliwe jeżeli korekta dochodowości nie jest wynikiem błędu, a jej wysokość nie była i nie mogła być znana przed dniem dokonania korekty.

Uzasadnienie
Zasady dokonywania korekty cen transferowych zawarte są w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z art. 11e w/w ustawy podatnik może dokonać korekty cen transferowych poprzez zmianę wysokości uzyskanych przychodów lub poniesionych kosztów uzyskania przychodów, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

  1. w transakcjach kontrolowanych realizowanych przez podatnika w trakcie roku podatkowego ustalone zostały warunki, które ustaliłyby podmioty niepowiązane;
  2. nastąpiła zmiana istotnych okoliczności mających wpływ na ustalone w trakcie roku podatkowego warunki lub znane są faktycznie poniesione koszty lub uzyskane przychody będące podstawą obliczenia ceny transferowej, a zapewnienie ich zgodności z warunkami, jakie ustaliłyby podmioty niepowiązane, wymaga dokonania korekty cen transferowych;
  3. w momencie dokonania korekty podatnik posiada oświadczenie podmiotu powiązanego, że podmiot ten dokonał korekty cen transferowych w tej samej wysokości, co podatnik;
  4. podmiot powiązany, o którym mowa w pkt 3, ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo w państwie lub na terytorium, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz istnieje podstawa prawna do wymiany informacji podatkowych z tym państwem;
  5. podatnik potwierdzi dokonanie korekty cen transferowych w rocznym zeznaniu podatkowym za rok podatkowy, którego dotyczy ta korekta.

Z powyższych warunków wynika, iż aby podatnik mógł dokonać korekty cen transferowych musi w momencie realizacji transakcji ustalić pomiędzy podmiotami powiązanymi warunki, które ustaliłyby podmioty niepowiązane. Ponadto spełnione muszą zostać pozostałe warunki z przytoczonego powyżej przepisu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w szczególności musi nastąpić zmiana istotnych okoliczności mających wpływ na ustalone w trakcie roku podatkowego warunki lub znane są faktycznie poniesione koszty lub uzyskane przychody będące podstawą obliczenia ceny transferowej, a zapewnienie ich zgodności z warunkami, jakie ustaliłyby podmioty niepowiązane, wymaga dokonania korekty cen transferowych - warunek opisany w pkt 2 tego artykułu. 

Czy powyższa korekta cen transferowych, dokonana na zasadach art. 11e będzie miała również wpływ na podatek od towarów i usług? W przypadku opisanym w pytaniu Czytelnika, gdy podmioty powiązane uzgodniły, iż dokonywane będą sprawdzenia przeprowadzonych transakcji pod kątem rynkowości zastosowanych w tych transakcjach cen i gdy stwierdzone zostanie, że cena nie jest rynkowa, dokonywana jest korekta przychodów w związku z dostosowaniem cen do wysokości cen rynkowych (korekta dochodowości w ramach cen transferowych). Wprawdzie nie wskazano w jakiej formie dokonywana jest powyższa korekta, ale dotychczasowa praktyka stosowana przez podatników (wynikająca z indywidualnych interpretacji podatkowych) wskazuje, iż jest ona dokonywana za pomocą not księgowych. 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkie...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę