Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW

2 września 2012

Koszty dodatkowe a podstawa opodatkowania WDT

168

Dokonuję wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów do Holandii. Zgodnie z umową, w przypadku niektórych zleceń klient jest dodatkowo obciążany kosztem obsługi zlecenia. Koszt ten, na życzenie klienta, jest wyszczególniany w osobnej linii faktury. Czy powinnam potraktować tę pozycję jako świadczenie usług, czy powiększyć wartość WDT?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z zasadą generalną określoną w art. 29 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług (UPTiU), podstawą opodatkowania jest obrót. Obrotem zaś jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej.

W art. 78 Dyrektywy 2006/112/WE Rady UE z 28 listopada 2006 roku w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej szczegółowo określono elementy wpływające na wysokość podstawy opodatkowania w przypadku transakcji WDT. Zgodnie z tym przepisem do podstawy opodatkowania wlicza się następujące elementy:

• podatki, cła, opłaty i inne należności, z wyjątkiem samego VAT;

• koszty dodatkowe, takie jak koszty prowizji, opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dostawcę lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

Państwa członkowskie mogą uznać koszty objęte odrębną umową za koszty dodatkowe.

Jeżeli z umowy zawartej pomiędzy Pani firmą a kontrahentem z Holandii wynika, że dostawca towaru obciąża nabywcę dodatkowymi kosztami związanymi z realizacją dostawy, to koszty dodatkowe należy uznać za element świadczenia podstawowego i całość należności od nabywcy potraktować jako podstawę opodatkowania transakcji WDT. Nawet gdyby koszty dodatkowe poniesione w celu realizacji dostawy były fakturowane odrębnie, nie powinny być one traktowane jako od...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę