Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA (art. 41-85)

17 października 2011

Kursy księgowe w 100 % finansowane ze środków publicznych, są zwolnione z VAT

173

W orzeczeniu z 4 października b.r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uznał, że kursy księgowe, finansowane w 100 % ze środków publicznych, są zwolnione z VAT (Sygn. akt I SA/Gd 859/11).

Kwestia sporna dotyczyła interpretacji art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT:

- art. 43 ust. 1. Zwalnia się od podatku:

- pkt 29) usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:

- lit c) finansowane w całości ze środków publicznych - oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Strona skarżąca organizuje szkolenia mające na celu podniesienie kwalifikacji pracowników firm prywatnych i instytucji sektora publicznego, finansowane w całości ze środków publicznych. Jej działalność jest wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy, nie posiada wpisu na liście placówek niepublicznych podlegających pod system oświaty. Nie posiada też akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty dotyczącej przeprowadzanego szkolenia.

Środki z dotacji wpływają na odrębny rachunek prowadzony przez pracodawcę i są w dyspozycji skarżącej z tego rachunku...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę