Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU , AKTUALNOŚCI

20 listopada 2020

MPP w przypadku transakcji na mocy porozumienia wekslowego

0 2684

Należności wynikającej z faktury na kwotę powyżej 15.000 zł dokumentujących nabycie towarów i usług z załącznika nr 15 do ustawy poprzez wystawienie weksla własnego stanowi naruszenie art. 108a ust. 1a i ust. 1b. Spółka powinna dokonać zapłaty na rachunek VAT kwoty odpowiadającej kwocie podatku VAT dotyczącej towarów i usług z załącznika nr 15 wynikającej z otrzymanej od Producenta faktury, natomiast pozostała cześć należności, tj. odpowiadająca wartości sprzedaży netto oraz kwocie podatku VAT pozostałych pozycji faktury, może być rozliczona w inny sposób, tj. np. wekslem. Do płatności z tytułu przedstawienia weksla do wypłaty obowiązek regulacji w mechanizmie podzielonej płatności nie ma zastosowania.

Stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnej interpretacji podatkowej z 19 października 2020 roku, nr 0114-KDIP1-1.4012.386.2020.2.MM.

Sytuacja Podatnika

Spółka działa na rynku redystrybucji części zamiennych do pojazdów mechanicznych. W toku działalności spółki mogą się zdarzyć sytuacje w których Spółka będzie nabywała od producentów lub dostawców towary wymienione w załączniku nr 15 do ustawy udokumentowane fakturami, w których należność główna przekraczałaby kwotę 15 000 zł. Producentami Towarów są podmioty posiadające status czynnych podatników VAT. Z niektórymi producentami/dostawcami potencjalnie może dojść do realizacji transakcji na szczególnych zasadach, mających na celu poprawę płynności finansowej oraz poprawę handlowych warunków współpracy tj. Spółka nie dokonywałaby płatności za towary objęte obowiązkiem stosowania MPP w formie gotówkowej lub przelewem na rachunek bankowy, lecz w to miejsce wystawiałby na mocy porozumienia wekslowego z Producentem weksel własny (sola weksel), na rzecz Producenta (który przyjmowałby rolę remitenta).

Producent / dostawca (remitent) dokonywałby zbycia weksla (w drodze indosu) na rzecz innego podmiotu. Tym podmiotem najczęściej byłby podmiot świadczący usługi faktoringu, lub bank, ale też mógłby być to inny wierzyciel wekslowy - Wyręczyciel. Wyręczyciel stawałby się uprawniony z weksla. Albo Remitent (producent/dostawca) niezbywalnych weksla indosem, lecz przedstawiał do wykupienia Spółce. Wyręczyciel w określonym miejscu i czasie przedstawiałby Spółce weksel do zapłaty. Spółka dokonywałaby płatności na rzecz Wyręczyciela kwoty zobowiązania wekslowego przelewem bankowym na rachunek wskazany przez Wyręczyciela. Weksel wystawiany przez Podatnika na rzecz Producenta zawierałby wszystkie elementy przewidziane dla weksla własnego, tym samym weksel nie będzie stanowił weksla in blanco. Weksle będą wystawiane w taki sposób, aby możliwe było zidentyfikowanie konkretnego weksla z poszczególnymi fakturami dokumentującymi dostawy towarów. Producent / dostawca otrzyma należną mu kwotę np. w momencie zdyskontowania weksla przez bank lub wykupu weksla przez Spółkę. Wyk...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.