Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

W hali produkcyjnej wykonywane były roboty malarskie. Wykonawca wystawił fakturę bez oznaczenia MPP. Zapłaciłem za fakturę normalnym przelewem, a jak się zorientowałem powinienem MPP. W jaki sposób mogę naprawić tę płatność? Czy mogę odliczyć VAT od tej faktury jeżeli zapłata uiszczona jest poza MPP?

Sprawdź również portal dla księgowych: Doradca Księgowego i dowiedz się więcej!

Odpowiedź

Aby nie wystąpiły negatywne konsekwencje po stronie sprzedawcy, jak i nabywcy należałoby płatność za usługi przeprowadzić ponownie MPP.

Brak płatności mechanizmem podzielonej płatności nie jest przesłanką uniemożliwiającą odliczenie należnego VAT z faktury, która powinna być zapłacona MPP. Zatem, z tej faktury może być odliczony VAT.

 

Uzasadnienie

Podatnicy, którzy otrzymali fakturę z wykazaną kwotą podatku, przy dokonywaniu płatności kwoty należności wynikającej z  tej faktury mogą zastosować mechanizm podzielonej płatności (MPP).

Przy dokonywaniu płatności za nabyte towary lub usługi wymienione w  załączniku nr 15 do  ustawy o podatku od towarów i usług, udokumentowane fakturą, w  której kwota należności ogółem przekracza kwotę 15.000 zł lub jej równowartość wyrażoną w  walucie obcej, podatnicy są obowiązani zastosować mechanizm podzielonej płatności.

Do przeliczania na  złote kwot wyrażonych w  walucie obcej stosuje się zasady przeliczania kwot stosowane w  celu określenia podstawy opodatkowania.

Faktury dokumentujące dostawę towarów lub świadczenie usług objętych obowiązkowym MPP muszą zawierać oznaczenie „mechanizm podzielonej płatności”, sprzedawca jest obowiązany do przyjęcia płatności kwoty należności wynikającej z  tej faktury z  zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, a nabywca do zapłaty należności w tym systemie.

W  przypadku stwierdzenia, że podatnik wystawił fakturę bez wskazania płatności MPP, naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego ustala dodatkowe zobowiązanie podatkowe w  wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku przypadającej na dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w  załączniku nr  15 do ustawy, wykazanej na tej fakturze. W  stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się. Przepisu tego nie stosuje się, jeżeli zapłata kwoty odpowiadającej kwocie podatku przypadającej na dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w  załączniku nr  15 do ustawy, wykazanej na fakturze, została dokonana z  zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

Zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności polega na  tym, że:

  1. zapłata kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na  rachunek VAT;
  2. zapłata całości albo części kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z  otrzymanej faktury jest dokonywana na  rachunek bankowy albo na  rachunek w  spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT, albo jest rozliczana w  inny sposób.

 

W  przypadku wystawienia na rzecz podatnika przez jednego dostawcę lub usługodawcę w  okresie nie krótszym niż jeden dzień i  nie dłuższym niż jeden miesiąc więcej niż jednej faktury, zapłata z  zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności może dotyczyć więcej niż jednej faktury.

W  przypadku stwierdzenia, że podatnik nie dokonał płatności w systemie MPP, nac...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.