Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Faktura VAT jest powszechnie stosowanym dowodem księgowym. Podatnicy podatku od towarów i usług są zobowiązani do wystawiania tego dokumentu, a ich kontrahenci potrzebują go w celu odliczeniu podatku, czy udokumentowania poniesionego kosztu. Jednakże, pomimo powszechności stosowania, prawidłowe wystawienie i ujęcie w ewidencji faktury nadal sprawia niektórym podmiotom wiele trudności i generuje błędy. Poniżej przedstawiamy najczęstsze błędy popełniane przez podmioty wystawiające faktury VAT.

1. Nieterminowe wystawienie faktury

1.1. Nieterminowe wystawienie faktury dokumentującej wydanie towaru lub świadczenie usługi

Termin wystawienia faktury dokumentującej wydanie towaru lub wykonanie usługi określa §9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. Zgodnie z tym przepisem fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi, a w przypadku, gdy na fakturze podatnik określa wyłącznie miesiąc i rok dokonania sprzedaży, fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od zakończenia miesiąca, w którym dokonano sprzedaży.

W §11 cytowanego rozporządzenia Minister Finansów określił inny termin wystawienia faktury w stosunku do:

1) dostawy lokali i budynków;

2) dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego;

3) świadczenia usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych;

4) świadczenia usług wymienionych w poz.140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług (czyli między innymi usług uzdatniania i dostarczania wody, odprowadzaniem ścieków, czy usuwania odpadów);

5) świadczenia usług transportowych;

6) świadczenia usług spedycyjnych i przeładunkowych;

7) świadczenia usług w portach morskich i handlowych;

8) świadczenia usług budowlanych i budowlano-montażowych;

9) dostawy książek drukowanych (z wyłączeniem map i ulotek), gazet, czasopism i magazynów, drukowanych;

10) świadczenia usług najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze;

11) świadczenia usług ochrony osób, ochrony, dozoru i przechowywania mienia;

12) świadczenia usług w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego;

13) świadczenia usług stałej obsługi prawnej i biurowej;

14) świadczenia usług komunikacji miejskiej;

15) świadczenia usług druku książek (bez map i ulotek), gazet, czasopism i magazynów;

16) sprzedaży praw lub udzielania licencji i sublicencji, przeniesienia lub cesji praw autorskich, patentów, praw do znaków fabrycznych, handlowych, oddania do używania wspólnego znaku towarowego albo wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego, albo innych pokrewnych...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź