Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NIERUCHOMOŚCI

3 grudnia 2012

Najem lokali użytkowych wraz ze świadczeniami dodatkowymi a stawka VAT

148

Jeżeli umowy na dostawy mediów nie są zawierane bezpośrednio przez najemcę z dostawcą, wówczas kwoty należne z tytułu tych świadczeń pozostają w bezpośrednim związku z przedmiotem umowy najmu, stanowiąc część świadczonej usługi zasadniczej. W związku z tym do podstawy opodatkowania należy doliczyć również te świadczenia oraz zastosować jednolitą stawkę podatku, właściwą dla usługi zasadniczej tj. usługi najmu lokalu użytkowego w wysokości 23%.

Takie stanowisko zajął Dyrektor izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 28 września 2012 roku nr IPPP1/443-616/12-4/MP

Sytuacja podatnika

O wydanie indywidualnej interpretacji do organu podatkowego zwrócił się Podatnik, który prowadzi działalność gospodarczą polegającą na wynajmowaniu lokali użytkowych. Zgodnie z zawieranymi umowami najmu – najemcy oprócz kwoty ustalonego czynszu są obowiązani opłacać koszty wykorzystywania mediów m.in. zużycia wody, odprowadzania ścieków oraz wywozu śmieci. Zarówno z tytułu czynszu najmu jak i korzystania z ww. mediów Wnioskodawczyni wystawia najemcom faktury. W przypadku faktur dotyczących korzystania z mediów za podstawę przyjmuje naliczenia, które otrzymuje od dostawców powyższych usług tj. MPWIK oraz MPO, nie doliczając żadnej marży i stosując taką samą stawkę podatku od towarów i usług tj. 8%.

W związku z powyższym Podatnik zwrócił się do organu podatkowego z zapytaniem, jaką stawkę podatku jako wynajmujący ma stosować w przypadku obciążenia najemców kosztami z tytułu korzystania przez nich z mediów, o których mowa powyżej.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Zgodnie z zapisem art. 659 § 1 ustawy Kodeks cywilny przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.

Bowiem w umowach cywilnoprawnych strony określają co jest przedmiotem sprzedaży. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest usługa najmu nieruchomości, wówczas nie można z niej wyłączyć poszczególnych elementów kosztów do odrębnej sprzedaży w przypadku, gdy wynajmujący wyposaża przedmiot najmu w dodatkowe elementy np. media, ponieważ obrotem podatnika jest uzgodniona kwota za wykonanie określonej usługi, bez względu na jej poszczególne elementy, m.in. zużycie wody, odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci. Wyliczenie, co się składa na wykonaną usługę ma istotne znaczenie informacyjne przy ustalaniu ceny, jednak nie może uzasadniać odrębnego kwalifikowania poszczególnych elementów zawartych w tym wyliczeniu.

Najemca odrębnie i niezależnie od czynszu może ponosić koszty mediów jeżeli zawrze umowę bezpośrednio z dostawcą ww. towarów bądź świadczącym usługi. W przypadku braku takich umów najem po...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę