Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI

17 maja 2012

Obowiązek podatkowy VAT od niezapłaconej faktury – stanowisko Ministerstwa Gospodarki

164

Odpowiedź na zapytanie z 3 marca 2012 roku (nr 662) do ministra gospodarki w sprawie naprawy polskiego systemu prawa dotyczącego prowadzenia działalności gospodarczej.

Zapytanie:

Szanowny Panie Ministrze!

Przedsiębiorcy narzekają na polski system prawa gospodarczego, wskazując bardzo często na konkretne bariery ich rozwoju. Jednymi z bardziej dokuczających firmom, a zarazem obniżającymi autorytet państwa i prawa, są rozwiązania prawne nazywane przez przedsiębiorców, media i ekspertów „absurdami prawnymi” czy „bublami prawnymi”. Ostatnio do takich zaliczono m.in.:

1. Konieczność odprowadzenia podatku VAT, gdy kontrahent wystawi fakturę, ale nawet wtedy, gdy nie zapłaci za towar lub usługę,

2. Brak możliwości odpisania podatku VAT od paliwa dla samochodu osobowego wykorzystywanego do działalności gospodarczej,

3. Obowiązek zapłaty podatku od imprezy firmowej, nawet gdy pracownik nie brał w niej udziału.

Mimo że zagadnienia te są domeną ministra właściwego ds. finansów, to chciałbym jednak znać zdanie w tej materii ministra gospodarki odpowiedzialnego za rozwój przedsiębiorczości. Ponadto właśnie w resorcie gospodarki zlokalizowano funkcję pełnomocnika rządu ds. deregulacji gospodarczych, a sam status pełnomocnika rządu a nie ministra daje, jak sądzę, możliwości działania interdyscyplinarnego.

Chciałbym więc zapytać, czy minister gospodarki podziela opinie przedsiębiorców, czy też nie i czy podejmie w tych sprawach stosowne działania. Jeśli nie, to dlaczego, a jeśli tak, to czy pełnomocnik rządu ds. deregulacji gospodarczych podejmie działania prawne, mające doprowadzić do zmiany obecnie obowiązujących norm w wyżej wskazanym zakresie?

Z poważaniem

Poseł Adam Szejnfeld

Odpowiedź:

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki - z upoważnienia ministra - na zapytanie nr 662 w sprawie naprawy polskiego systemu prawa dotyczącego prowadzenia działalności gospodarczej

W odpowiedzi na pismo pana Marka Kuchcińskiego, wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (pismo z dnia 15 marca 2012 r., znak: SPS-024-662/12), przy którym przekazano zapytanie posła Adama Szejnfelda w sprawie naprawy polskiego systemu prawa dotyczącego prowadzenia działalności gospodarczej uprzejmie przekazuję następujące stanowisko.

Poprawa warunków wykonywania działalności gospodarczej w Polsce jest jednym z priorytetów Ministerstwa Gospodarki. W ostatnim okresie wprowadzono w prawie gospodarczym wiele korzystnych zmian dla przedsiębiorców oraz zlikwidowano niektóre bariery w rozwoju przedsiębiorczości. Warto tutaj wspomnieć przede wszystkim o wprowadzeniu możliwości rejestracji działalności gospodarczej przez Internet (poprzez CEIDG), jak również o wielu korzystnych rozwiązaniach wdrożonych w ramach dwóch tzw. ustaw deregulacyjnych, tj. ustawy z dnia 23 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 106, poz. 622) oraz ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 232, poz. 1378).

Pomimo podjętych już wysiłków w prawie gospodarczym nadal występują przepisy, które nie sprzyjają wykonywaniu działalności gospodarczej i generują niezasadne obciążenia dla przedsiębiorców. Będąc świadomym tych barier, minister gospodarki rozpoczął w drugiej połowie 2011 r. prace nad projektem założeń projektu ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce, który będzie kontynuacją dotychczasowych prac podejmowanych w ministerstwie na rzecz uproszczenia prawa gospodarczego i poprawy warunków prawnych wykonywania działalności gospodarczej w Polsce.

Celem nowej ustawy będzie dalsze ograniczanie obciążeń administracyjnych oraz obowiązków informacyjnych, a także zmniejszanie kosztów wykonywania działalności gospodarczej w Polsce. Chodzi o propozycje przepisów, które z jednej strony przyczynią się do poprawy otoczenia prawnego funkcjonowania przedsiębiorców, a z drugiej strony nie będą negatywnie oddziaływać na stan finansów publicznych i prowadzić do wzrostu wydatków budżetu państwa. Wzorem poprzednich dwóch ustaw deregulacyjnych, projektowane założenia opracowane zostaną we współpracy z organizacjami społecznymi pracodawców i przedsiębiorców.

Ponadto minister gospodarki planuje uproszczenie procedur administracyjnych poprzez wprowadzenie jednolitych w skali kraju formularzy w procedurach podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej. W ministerstwie trwają prace nad opracowaniem niezbędnych zmian w prawie, które stanowiłyby podstawę wprowadzenia standardowych wzorów wniosków. Podjęte działania umożliwią docelowo elektroniczne przeprowadzanie procedur administracyjnych. W ministerstwie trwa także analiza przepisów prawnych, z których wynika obowiązek składania przez przedsiębiorców i obywateli sprawozdań do organów administracji publicznej pod kątem ich uproszczenia i zmniejszenia uciążliwości ich wypełniania.

Odnosząc się natomiast do absurdów prawnych wskazanych przez pana posła Adama Szejnfelda w załączonym zapytaniu, przedstawiam następujące stanowisko

Ad 1. Konieczność odprowadzenia podatku VAT, gdy kontrahent wystawi fakturę,...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę