Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WAŻNE TEMATY

2 stycznia 2012

Odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego

157

Początek nowego roku wiąże się dla podatników VAT prowadzących sprzedaż opodatkowaną i zwolnioną z obowiązkiem dokonania korekty podatku naliczonego. Przepisy regulujące ten obowiązek (art.90 i 91 ustawy o VAT) są uważane za skomplikowane. W niniejszym artykule staramy się przybliżyć i ułatwić zrozumienie zasady rozliczania podatku naliczonego od zakupów służących zarówno sprzedaży opodatkowanej jak i zwolnionej.

PAMIĘTAJ: W deklaracji podatkowej VAT-7, VAT-7K lub VAT-7D za pierwszy okres rozliczeniowy 2012 roku należy dokonać korekty podatku odliczonego w 2011 roku w oparciu o strukturę sprzedaży z 2011 roku (art.91 ust.1 ustawy o VAT).

1. Odliczanie częściowe podatku

Podatnicy podatku od towarów i usług w ramach działalności gospodarczej często prowadzą jednocześnie sprzedaż opodatkowaną podatkiem VAT, która daje im prawo do odliczenia podatku naliczonego oraz sprzedaż zwolnioną z tego podatku, przy której podatnik nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług podatnik jest zobowiązany do odrębnego określania kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego (art.90 ust.1 ustawy o VAT). Podatnik powinien przypisać wydatki do określonych rodzajów sprzedaży, a w szczególności oznaczyć podatek naliczony, który jest związany z działalnością opodatkowaną, gdyż tylko ten podatek podlega odliczeniu (art.86 ust.1 ustawy o VAT). Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony przysługuje jedynie w takim zakresie, w jakim towary i usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych. Przy nabyciu towarów i usług, które są przez podatnika wykorzystywane do wykonywania wyłącznie czynności zwolnionych od podatku, prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących te zakupy nie przysługuje.

Podatnicy dokonujący jednocześnie sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT oraz zwolnionej z tego podatku ponoszą często takie wydatki, których nie da się jednoznacznie przypisać do określonego rodzaju sprzedaży (np. wydatki administracyjne, eksploatacyjne). W takiej sytuacji – gdy nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot podatku naliczonego i przypisanie ich do konkretnych rodzajów sprzedaży – podatnik ma prawo skorzystać z odliczenia proporcjonalnego (art.90 ust.2).

Odliczenie proporcjonalne polega na obliczeniu części kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego czyli wyliczana jest kwota, o którą można pomniejszyć podatek należny. Obliczenia tego podatnik dokonuje dwa razy: • w momencie zakupu towarów lub usług, czyli w chwili wykazania podatku w deklaracji za dany okres rozliczeniowy tj. przy korzystaniu z prawa do odliczenia – z zastosowaniem proporcji wstępnej, wyliczanej w oparciu o wysokość obrotu osiągniętego w roku ubiegłym, • po zakończeniu roku podatkowego – z zastosowaniem proporcji ostatecznej.

Proporcję ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo i określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ustalana proporcja. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej (art. 90 ust. 3 i ust. 4). Wyliczenie proporcji można zobrazować w następującej formie:

wartość netto sprzedaży opodatkowanej

P =  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ wartość netto sprzedaży opodatkowanej + wartość netto sprzedaży zwolnionej

Przykład  U podatnika wartość sprzedaży w 2011 roku kształtowała się następująco: - wartość netto sprzedaży opodatkowanej 550.000 zł - wartość netto sprzedaży zwolnionej 150.000 zł - wartość całkowitego obrotu 700.000 zł

Udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo wynosi 78,57 zgodnie z następującym wyliczeniem: 550.000 x 100 / 700.000

A zatem proporcja za 2011 rok, o której mowa w ww. art. 90 ust. 4, w ww. przykładzie wynosi 79%. Proporcja ta jest jednocześnie proporcją wstępną na rok 2012.

Należy pamiętać, że w wartości transakcji, które dają podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego nie uwzględnia się wartości importu towarów, importu usług, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca. Do obrotu nie wlicza się także sprzedaży towarów zaliczanych u podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, używanych przez podatnika na potrzeby jego działalności, nie wlicza się także kwot uzyskanych z transakcji dotyczących nieruchomości lub usług pośrednictwa finansowego, w zakresie, w jakim czynności te są wykonywane sporadycznie. Przy ustalaniu proporcji nie powinno się także uwzględniać wartości czynności niepodlegających opodatkowaniu. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów uchwałą z dnia 24 października 2011r., sygn. akt I FPS 9/10 stwierdził, że czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług nie mogą wpłynąć na zakres prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zastosowaniu art. 90 ust. 3 ustawy o VAT.

U podatników, u których podstawą opodatkowania jest marża, do wartości obrotu wlicza się samą marżę, a nie całą wartość sprzedaży opodatkowaną w systemie marży. W szczególnych przypadkach proporcja wstępna ustalana jest nie wg struktury sprzedaży, lecz szacunkowo jak prognoza. Dotyczy to przypadków, gdy podatnik: • w poprzednim roku podatkowym nie osiągnął obrotów umożliwiających wyliczenie proporcji, lub • uzyskał obrót poniżej 30.000 zł, i wówczas ustalenie proporcji w formie prognozy jest obowiązkowe. Podatnik ma możliwość ustalenia proporcji jako prognozy także wówczas, gdy uzna, że kwota obrotu uzyskanego w poprzednim roku podatkowym byłaby niereprezentatywna. Proporcję w ww. przypadkach wylicza się szacunkowo, według prognozy uzgodnionej z naczelnikiem urzędu skarbowego.

2. Korekta roczna kwoty podatku naliczonego

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy o VAT, po zakończeniu roku, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 1, jest on obowiązany dokonać korekty kwoty podatku odliczonego zgodnie z art. 90 ust. 2-9, z uwzględnieniem proporcji obliczonej w sposób określony w art. 90 ust. 2-6 lub przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 11, dla zakończonego roku podatkowego. A zatem, jeśli proporcja wstępna ustalona na rok 2011 roku (proporcja obliczona w oparciu o strukturę sprzedaży za 2010 rok), różni się od proporcji ostatecznej (proporcji obliczonej w oparciu o rzeczywistą strukturę sprzedaży za 2011r.), w deklaracji podatkowej za pierwszy okres rozliczeniowy 2012 roku należy skorygować odliczenia dokonane w 2011 roku przy zastosowaniu proporcji wstępnej (poprzez zmniejszenie lub poprzez zwiększenie kwot podatku do odliczenia).

WAŻNE: Od 1 kwietnia 2011 r. weszła w życie zmiana w przepisach dotyczących ustalenia proporcji – art. 90 ust. 10 ustawy o VAT. Zmienione przepisy należy stosować począwszy od korekt podatku dokonywanych za 2011 rok.

Przepisy w wersji obowiązującej do 1 kwietnia 2011 roku pozwalały na pewne uproszczenie w częściowym odliczaniu podatku naliczonego. W sytuacji gdy proporcja sprzedaży nie przekraczała 2% podatnik tracił w całości prawo do odliczenia podatku naliczonego, natomiast w przypadku gdy proporcja wynosiła więcej niż 98% podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości.

W świetle przepisów obowiązujących od 1 kwietnia 2011 roku podatnik obliczając proporcję za 2011 r. ma prawo uznać, że: • proporcja wyniosła 100%, jeżeli przekroczyła 98% czyli po zaokrągleniu wyniosła 99% oraz kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu, wynikająca z zastosowania tej proporcji, w skali roku, była mniejsza niż 500 zł, • jeżeli proporcja sprzedaży nie przekroczyła 2% może odliczyć podatek w oparciu o rzeczywisty współczynnik sprzedaży, lub może zrezygnować z prawa do odliczenia podatku naliczonego.

2.1. Korekta podatku z tytułu nabycia towarów i usług nie zaliczanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

W rozliczeniu za pierwszy okres rozliczeniowy 2012 roku (tj. za styczeń lub I kwartał 2012 roku) należy dokonać jednorazowej korekty podatku odliczonego w 2011 roku z tytułu zakupów środków trwałych i pozostałych o wartości do 15.000 zł w oparciu o strukturę sprzedaży z 2011roku.

Przykład Podatnik w oparciu o wartości dotyczące sprzedaży za 2010 rok ustalił proporcję w wysokości 60%, która stanowiła proporcję wstępną na rok 2011. W celu obliczenia kwoty podatku do odliczenia w każdym okresie rozliczeniowym 2011 roku zastosował proporcję 60%. Wartość podatku naliczonego za rok 2011 wyniosła 100.000 zł, a zatem wstępnie podatnik w deklaracjach złożonych w 2011r. odliczył podatek w wysokości 60.000 zł (100.000 x 60%). Po zakończeniu roku 2011 udział wartości sprzedaży opodatkowanej w wartości sprzedaży ogółem wynosi 70%, a zatem proporcja ostateczna jest większa od proporcji wstępnej i podatnik ma prawo do korekty polegającej na zwiększeniu podatku naliczonego do odliczenia o kwotę 10.000 zł (100.000x70% - 70.000 zł). Dokonuje tego w deklaracji VAT-7 za styczeń 2012 roku, poprzez wpisanie kwoty 10.000zł w poz.54 deklaracji.  ...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę