Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , ODLICZENIE I ZWROT PODATKU VAT. ODLICZANIE CZĘŚCIOWE (art. 86-95)

3 października 2012

Odliczenia VAT od nabycia towarów i usług dokonywanych na potrzeby projektu

172

Powiat nie ma możliwości odliczenia podatku od towarów i usług związanego z realizacją projektu, ponieważ nie jest nabywcą towarów i usług związanych z projektem i nie dysponuje fakturami zakupu wystawionymi na Powiat.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej nr IPTPP1/443-413/12-2/AK z dnia 03.08.2012 roku.

Sytuacja podatnika

Wnioskodawca – Powiat – jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Planuje wystąpić do Zarządu Województwa z wnioskiem o dofinansowanie projektu pn. „…” ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Powiat występuje w roli podmiotu uprawnionego do ubiegania się o dofinansowanie – beneficjenta projektu. Uzyskane w ten sposób środki zostaną przekazane do Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego, który występuje w roli partnera projektu i jest jednocześnie realizatorem wspomnianej inwestycji. Nabywcą i odbiorcą towarów i usług związanych z realizowaną inwestycją będzie również Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy. Realizacja projektu odbywa się na obiekcie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego. Inwestycja ta wykonywana jest w zakresie realizacji zadań publicznych. Po zakończeniu kolejnych etapów inwestycji nakłady są przekazywane przez Powiat do Ośrodka. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy jest jednostką organizacyjną Powiatu, realizującą zadania statutowe wynikające z ustawy o systemie oświaty. Obiekty szkolne zajmowane przez SOSW są własnością Powiatu, które zostały przekazane Ośrodkowi nieodpłatnie na podstawie decyzji administracyjnej w trwały zarząd. Ośrodek jest zwolniony z opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu. W związku z ww. inwestycją Powiat nie będzie prowadził żadnej działalności gospodarczej w celu osiągnięcia zysku. Efekty projektu, tj. zmodernizowane budynki nie będą generować dla Powiatu obrotu (sprzedaży) opodatkowanej podatkiem VAT - towary i usługi zakupione w celu realizacji projektu nie są w żadnym zakresie związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT wykonywanymi przez Powiat.

Faktury dokumentujące nabycie towarów i usług związanych z realizacją ww. projektu są wystawiane na Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy, który jest jednocześnie odbiorcą i pła...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę