Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALICZONY , GMINY I POWIATY , ODLICZENIE I ZWROT PODATKU VAT. ODLICZANIE CZĘŚCIOWE (art. 86-95)

3 października 2012

Odliczenie VAT od inwestycji proekologicznych

154

Miasto i Gmina realizując inwestycję, która związana jest z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, zwolnionymi z tego podatku jak i niepodlegającymi opodatkowaniu (w sytuacji, gdy nie ma możliwości faktycznego wyodrębnienia kwot podatku naliczonego do poszczególnych czynności) ma prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej nr IPTPP1/443-265/12-4/RG z dnia 27 czerwca 2012 roku.

Sytuacja podatnika

Wnioskodawca – Miasto i Gmina – jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. Zainteresowany zamierza wystąpić o umorzenie pożyczki, pod warunkiem przeznaczenia kwoty pochodzącej z umorzenia na realizację proekologicznych zadań. Wnioskodawca zamierza zrealizować z umorzonych środków następujące zadania: - termomodernizację 5 obiektów użyteczności publicznej: budynków dwóch Szkół Podstawowych, budynku Przedszkola, budynku Ośrodka Zdrowia oraz budynku Biblioteki i Policji oraz budowę kanalizacji sanitarnej – etap II, - budowę kanalizacji deszczowej, budowa kanalizacji deszczowej. Faktury dotyczące poszczególnych zadań proekologicznych wystawiane będą na Miasto i Gminę. Po modernizacji budynki Szkół Podstawowych, Przedszkola nr 2 służyć będą zarówno do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT oraz opodatkowanej w części lokali mieszkalnych, których lokatorzy obciążani są za wodę i ścieki stawką 8% oraz energię stawką 23%.

Budynek Ośrodka Zdrowia służyć będzie zarówno do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT oraz opodatkowanej w części wynajmowanej przez osoby prywatne na podstawie umów najmu.

Budynek Biblioteki i Policji służyć będzie zarówno do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT oraz opodatkowanej w części wynajmowanej przez osoby prywatne na podstawie umów najmu.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości, budowa kanalizacji deszczowej, budowa kanalizacji deszczowej – po zakończeniu inwestycji powstałe w jej wyniku mienie zostanie nieodpłatnie przekazane w użytkowanie gminnej jednostce organizacyjnej – Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji, który prowadzi działalność m.in. w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków. Nieodpłatnie przekazane mienie nie jest czynnością opodatkowaną zgodnie z art. 5 ustawy o podatku od towarów i usług.

Nie ma możliwości przyporządkowania ponoszonych wydatków związanych z realizowanymi przez Miasto i Gminę zadaniami proekologicznymi do poszczególnych inwestycji.

Faktury obciążające lokatorów za czynsz, wodę i ścieki oraz energię elektryczną wystawia Miasto i Gmina.

Nie ma możliwości w związku z inwestycją w budynku Biblioteki i Policji przyporządkowania wydatków do pomieszczeń zajmowanych odpowiednio przez Policję, Klub AA, Bibliotekę oraz prywatnego przedsiębiorcy.

Wnioskodawca realizuje inwestycję w ramach zadań publicznych we własnym imieniu i na własny rachunek.

Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, że wydatki związane z realizacją inwestycji będą związane z wykonywaniem przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych podatkiem VAT, jak i czynności zwolnionych z opodatkowania podatkiem VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

W związku z powyższym Wnioskodawca zwrócił się do Dyrektora Izby Skarbowej czy inwestorowi – Miastu i Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego, zawartego w fakturach dotyczących wyżej opisanej inwestycji w trakcie jej realizacji jak i po jej zakończeniu. Zdaniem Wnioskodawcy na wszystkie zadania inwestycyjne nie przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego należy uznać za nieprawidłowe.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Organ podatkowy wskazał na brzmienie art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, który stanowi, że podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz os...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę