Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , GMINY I POWIATY , ZAKRES OPODATKOWANIA (art. 5-14)

9 września 2011

Opodatkowanie czynności wykonywanych przez zakład budżetowy na rzecz Gminy

196

Czynności wykonywane na rzecz Gminy przez samorządowy zakład budżetowy, utworzony na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, polegające na świadczeniu usług na rzecz zaspokajania potrzeb wspólnoty samorządowej Gminy, podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Takie stanowisko wyraził Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w indywidualnej interpretacji numer ILPP2/443-486/11-4/MN z 2 czerwca 2011 roku.

Sytuacja podatnika

Podatnik jest samorządowym zakładem budżetowym Gminy, utworzonym na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, który świadczy na rzecz Gminy takie usługi jak:

• zlecone przez Gminę usługi remontowo-budowlane w budynkach świetlic wiejskich, szkół, w budynku Urzędu Gminy itp.,

• remont gminnych przystanków autobusowych,

• remont cząstkowy dróg gminnych,

• remont placów zabaw,

• odkrzaczanie dróg gminnych,

• usługi transportowe,

• wywóz nieczystości stałych i płynnych,

• prowizja od pobranej opłaty targowej,

Zakład, który posiada swój odrębny numer NIP oraz jest czynnym podatnikiem VAT, stanowi jedną z form wykonywania zadań z zakresu gospodarki komunalnej przez Gminę, co wynika z ustawy o gospodarce komunalnej. Zainteresowany za wyżej wymienione usługi wystawia faktury na Gminę z zastosowaniem właściwej stawki VAT gdyż uważa, że zwolnienie w § 13 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, nie może mieć zastosowania, ponieważ Gmina nie jest jednostką budżetową, samorządowym zakładem budżetowym, ani gospodarstwem pomocniczym.

W związku z powyższym podatnik zawrócił się do organu podatkowego z zapytaniem czy wykonując wyżej wymienione usługi na zlecenie Gminy, powinien wystawiać faktury VAT z zastosowaniem właściwej stawki podatku, czy też bez podatku obciążać Gminę (Urząd) notami wewnętrznymi stanowiącymi refundację poniesionych kosztów związanych z wykonaniem usługi?

Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej

Na mocy przepisu § 13 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku usługi świadczone pomiędzy:

- jednostkami budżetowymi,

- samorządowymi zakładami budżetowymi,

- jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi z wyjątkiem usług wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy oraz usług komunikacji miejskiej.

Zarówno ustawa o podat...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę