Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJU I ZA GRANICĄ

7 października 2011

Opodatkowanie dochodów uzyskanych przez polskiego przedsiębiorcę z tytułu usług świadczonych w Niemczech

148

Ryczałtowiec, czynny podatnik VAT w kraju i zarejestrowany jako VAT UE wystawił za usługę (usługi budowlane; ocieplenie poddasza) po raz pierwszy fakturę w Niemczech. Data wystawienia 30 kwietnia 2011 roku, więc przeliczam według kursu z 29 kwietnia, i od tego liczę polski ryczałt już normalnie? Wpisuję w ewidencji sprzedaży VAT jako NP czy zwolnione? Ponadto proszę o podpowiedź co z VAT UE; wykazać w części E i czy wypełnić załącznik VAT-UE/C? (nieruchomość położona w Niemczech usługa dla niemieckiej firmy, obaj kontrahenci zarejestrowani jako VAT UE).

Usługi budowlane świadczone w Niemczech w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (UPDOF), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów, (nieograniczony obowiązek podatkowy). Przepis ten jest stosowany z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a UPDOF). Dlatego też opodatkowanie dochodów uzyskanych przez polskiego przedsiębiorcę z tytułu usług świadczonych w Niemczech należy rozpatrywać na gruncie postanowień umowy zawartej między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku.

Zgodnie art. 3 ust. 1 lit. d oraz art. 7 ust. 1 tejże umowy, dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Niemczech, jeżeli działalność ta jest wykonywana poprzez położony w Niemczech zakład. W przeciwnym wypadku, tj. jeżeli działalność gospodarcza nie jest prowadzona w formie zakładu, dochody z tej działalności podlegają opodatkowaniu tylko w Polsce. Zasadniczą kwestią jest zatem rozstrzygnięcie czy działalność gospodarcza jest wykonywana w Niemczech za pośrednictwem zakładu, czy też nie. Należy mieć na uwadze fakt, że za zakład uznaje się między innymi plac budowy lub prace budowlane albo instalacyjne, jeżeli trwają one dłużej niż 12 miesięcy, przy czym kryterium to ma zastosowanie do każdego oddzielnego placu budowy. Określenie plac budowy, prace budowlane lub instalacyjne obejmuje nie tylko budowę budynków lecz również budowę dróg, mostów lub kanałów, renowację takich budynków.

Tak więc jeżeli podatnik prowadzi kilka oddzielnych (nie związanych ze sobą) budów na terenie Niemiec to okresu ich trwania nie sumuje się. W sytuacji, gdy okres budowy na terenie Niemiec przekroczy 12 miesięcy zyski osiągnięte w związku z tymi pracami będą opodatkowane w Niemczech, natomiast w Polsce dochód ten będzie zwolniony od opodatkowania.

W pozostałych przypadkach przychody osiągnięte z tytułu usług budowlanych wykonywanych na terenie Niemiec podlegają opodatkowaniu w Polsce. Przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu (art. 11a ust. 1 UPDOF).

Z pytania czytelnika wynika, że podlega on opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym, dlatego od kwoty osiągniętego przychodu powinien opłacić zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 5,5 %. Przychody uzyskane z usług świadczonych na terenie Niemiec wlicza się do limitu przychodów.

Limit przychodów osiągniętych w roku poprzednim

Pierwszą z przeszkód, której zaistnienie wyłącza opodatkowanie ryczałtem jest wysokość przychodów osiągniętych w roku poprzednim z pozarolniczej działalności gospodarczej. Przepis art. 6 ust. 4 UPDOF stanowi, że podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nie przekraczającej 150.000 EUR. Kwoty wyrażone w EUR przelicza się na walutę polsk...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę